پوست اندازي تيم آبي شهر ليورپول

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - يان مكينتاش ‪Iain Macintosh‬

هنوز دو ماه و نيم ديگر تا بسته شدن بازار نقــل و انتقاالت باقي مانده اســت اما اورتون ترجيــح داده از هميــن حاال براي خريد بازيكنان مورد نظر براي محقق شدن برنامههايــش در فصل آينده اقدام كند. اين هفته آبيهاي مرسيســايد اعالم كردند كه جردن پيكفورد، دروازهبان ساندرلند و داوي كالســن، هافبك آژاكس را با رقمي كه در نهايــت ميتواند به 56 ميليــون پوند براي جفت آنها برســد، خريدهانــد. در حالي كه خريدهاي بيشــتري در برنامه كار باشــگاه قــرار دارد، گروهي از بازيكنــان جوان اين تيم براي رســيدن بــه تركيب اصلي تالش ميكنند و ســاخت يك استاديوم جديد در دستور كار باشگاه است. آيا سرانجام ميتوان نگاهي خوشبينانه به آينده نيمه آبي منطقه مرسيسايد داشت؟

از آخرين باري كه اورتون قهرمان ليگ شده اســت، 30 ســال ميگذرد و تا سال گذشته كه مالكيت باشگاه به فرهاد مشيري انتقال داده شد، به نظر ميرسيد كه حداقل 30 سال ديگر هم طول خواهد كشيد تا اين تيم شانســي براي قهرماني دوباره در ليگ داشته باشد اما اوضاع االن ديگر مانند سابق نيست. مشيري به شيوهاي دراماتيك اوضاع باشــگاه را تغيير داده، ســرمايهگذاريهاي هنگفت انجــام داده و ســاختار معناداری به وجود آورده اســت كه شــانس فراواني جهت پيشرفت براي اورتون فراهم ميكند. تجهيــزات تمريني باشــگاه كــه در زمان مربيگري ديويد مويس (در روزهاي موفقتر دوران مربيگري اين مرد اســكاتلندي) ارتقا پيدا كرد، عالي هســتند. همچنين فرهنگ اعتماد و پرورش استعدادهاي جوان در اين باشــگاه جا افتاده است؛ فرهنگي كه توسط مويس شــكل گرفت و روبرتو مارتينس هم آن را حفــظ كرد و تا ســالها به باشــگاه منفعــت خواهد رســاند. رونالــد كومان، ســرمربي فعلي تيم در فصل اول حضورش در اين باشگاه، عملكردي نه چندان با ثبات هرچند شــجاعانه داشــت و مدير ورزشي باشگاه اســتيو والش هم با خريد بازيكناني از جمله ادريســا گويه با قراردادي به ارزش 7 ميليون پوند، نشــان داد كه شهرتش در زمينه خريدهاي كارآمد بيدليل نيست.

واكنشها به خريدهاي اورتون در اين هفتــه اما مختلف بوده اســت. در حالي كه خريد كالســن - كســي كه فصل گذشته ماشــين گلزني آژاكس در ليگ اروپا بود - عمومــا خريدي خوب تلقي ميشــود اما از خريد پيكفورد آنطور كه بايد استقبال نشده است. اين سوال شــكل گرفته است كه آيا پرداخت 30 ميليــون پوند براي دروازهباني جوان كه تنهــا يك فصل كامل بازي كرده، منطقي است؟ پاسخ منفي است اما در بازار نقل و انتقاالت اين روزهــاي فوتبال كمتر خريــدي را ميتوان پيدا كــرد كه منطقي باشــد. شــما يا بايد واقعيتهاي زندگي در ثروتمندترين ليگ فوتبــال دنيا را بپذيريد يا خساســت به خرج دهيد. اورتون اما ديگر نميخواهد تيمي خسيس باشد.

پيكفورد دروازهباني به شدت آيندهدار اســت كــه كارش را در توزيع تــوپ ميان بازيكنان خــوب انجام ميدهــد و رويكرد خوبــي هــم دارد. او از بازيهاي ســريع و فيزيكي ليگ برتر غافلگير نخواهد شد چون بعد از يك ســال بازي پشت دفاع ساندرلند ديگر بعيد اســت كه چيــزي او را غافلگير كند. او براي يك فصل خريداري نشده است بلكه براي 10 فصل بازي آمده است و وقتي شــما ميخواهيد از بابت يكي از مهمترين پســتهاي تيمتان اطمينان حاصل كنيد، بايد ريســك كرده و پول خرج كنيد. او اما تنها بازيكن جواني نيست كه براي سلطه بر فوتبال طي دهه آينده شانس دارد. قهرماني كه تيم زير 20 سال انگليس در جام جهاني ماه جاري كسب كرد، به پشتوانه مهرههايي بود كــه از اورتون گرفت. كايران داول يكي از آنهــا بود كه خط ميانــي تيم را مديريت ميكرد. جوني كني بهعنوان دفاع راســت كارش را عالي انجام داد و سيموس كولمن هم كه احتماال مدتي دور از ميادين خواهد بود، در آغاز فصل ميســون هولگيت را براي حضور در تركيب اصلي بــه چالش خواهد كشــيد. دومنيك كالورت لوين، زننده گل پيروزي انگليس در فينال بود و او شايد بعد از اين فرصت بيشــتري براي بازي در پست تخصصياش بهعنوان مهاجم نوك داشــته باشد. براي رســيدن به اين هدف او رقيبي مانند آدموال لوكمن خواهد داشت كه يكي از خوشآتيهتريــن بازيكنان زير 20 ســال انگليس بود.

در همين حال خالي از لطف نيســت به 30 ميليون پوندي كه اورتون تابســتان پارســال براي خريد يانيك بوالسي هزينه كرد اشــاره داشته باشــيم اگرچه به دليل مصدوميت به نــدرت توانســت از او بازي بگيرد. بازگشــت او به ميدان امــا تأثير به ســزايي بر عملكرد تيم خواهد داشت. با جا افتادن مورگان اشــنايدرلين در پست خود بهعنــوان هافبك دفاعي بعــد از يك فصل كامــل بازي كــردن، او هم ديگــر مهرهاي خواهــد بود كــه اورتون در فصــل جديد ميتوانــد روي كمكش حســاب كند. همه اينها يعنــي كه براي فصل بعــد ميتوانيد انتظار تماشــاي يك تركيب اصلي قدرتمند و با اســتعداد را در اورتون داشــته باشيد. شايد تنها نكته منفي جدي در مورد اورتون مهاجم بلژيكياش روملو لوكاكو باشــد كه در 4 فصــل حضــورش در اين تيم 87 گل زد. خروج او از گوديســون پارك قطعي به نظر ميرســد امــا با پولي كــه از فروش او حاصل ميشــود (رقمي باالي 50 ميليون پوند) اورتــون ميتواند روي خريد بازيكنان طراز اول ديگر ســرمايهگذاري كند. با حل مشــكل پيدا كردن جايگزين براي لوكاكو، تداوم تقويت تيــم در بخشهاي مختلف و حفظ اعتماد بــه جوانانش، اورتون زير نظر ســرمربي باهوش و دانا، آيندهاي درخشان پيش رو دارد.

ديلي ميل- آلوارو موراتا در ونيــز ازدواج كرد. احتماال اين بازيكن اسپانيايي از فصل بعد در منچستريونايتد بازي ميكند.

ديلي ميل- پل پوگبا كه براي گذراندن تعطيالت به چين سفر كرده، در كنار هم تيمي سابقش در يووه يعني كارلوس توس عكس يادگاري انداخت و روي اينستاگرامش گذاشت. او از شهر ممنوعه هم بازديد كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.