فدرر: برايم مهم نيست كه مرا بهترين تنيسور تاريخ بدانند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

امسال براي راجر فدرر سالي به ياد ماندني بوده اســت؛ سالي كه با قهرماني او در اولين گرنداسلم فصل اوپن استراليا با غلبه بر رقيب قديمياش رافائل نادال در بازي فينال آغاز شــد و بعيد به نظر ميرسد كه حتي مصدوميت، خانهنشيني 10 هفتهاي ناشي از آن و باخت اخيرش برابر تامــي هاس در آغــاز فصل گرس كورت (رقابتهاي روي زمين چمن) آن را تحت الشعاع قرار داده باشد.

فــدرر كــه دو ماه ديگر 36 ســاله ميشــود، اين روزها خود را براي كسب هشــتمين قهرمانــياش در ســومين گرنداسلم فصل تنيس، ويمبلدون آماده ميكند تا ركورددار اين رقابتها شود. او در حالي خودش را براي فتح مســابقاتي كــه در آن تبحــر دارد، آمــاده ميكند كه هنوز خاطره خــوش قهرمانياش در مــاه ژانويه را از ياد نبرده اســت، همان مســابقهاي كــه در ســت پنجمش از نــادال عقب افتاده بود اما در نهايت او را شكست داد.

اوبــه گفــت:«آن20 دقيقــه ســت پنجم شــايد بهترين 20 دقيقــه زندگي مــن روي زمين تنيس بود.» حاال فدرر به دنبال كســب دومين قهرماني گرنداسلمش در اين فصل است، افتخــاري كه به خاطــر آن از حضور در تمــام مســابقات خــاك رس اين فصل انصراف داد تا در باالترين سطح ممكن از نظر آمادگي جسماني وارد لندن شود. او كه از دوم آوريل ديگر در هيچ مسابقهاي شــركت نكــرده بود، هفته گذشــته در رقابتهاي تنيس اوپن اشتوتگارت روي زميــن مورد عالقــهاش، چمن، به هاس باخت.

او دربــاره آن باخــت گفت: «بايد قبــول كرد كه هاس كمــي بهتر از من بــازي كرد. من به انــدازهاي كه اميدوار بودم، چاالك نبودم. مرتكب اشــتباهاتي جدي شــدم و در برخي از قضاوتهايم اشتباه كردم. من اما آدم مثبت انديشي هستم. خوشــحالم كه دوباره به ميادين برگشتهام. بدنم اكنون وضعيت متفاوتي دارد.»

در ماهي كه نادال با كسب دهمين قهرمانــياش در روالن گاروس نامش را دوباره ســر زبانها انداخته است، بحث رقابت ميان فــدرر و نادال و اينكه كدام يك بهترين تنيسور تاريخ هستند، دوباره داغ شــده است. فدرر در نبردهاي تن به تن با نادال آمار ضعيفتري دارد اما تعداد قهرمانيهاي فدرر در گرنداسلمها بيشتر است. خيليها مقايســه فدرر و نادال را به مقايســه ليونل مســي و كريستيانو رونالدو تشبيه ميكنند. آنهايي كه مسي و تكنيــك ناب او را ترجيــح ميدهند، احتماال به طرفــداري از فدرر هم تمايل دارنــد اما آنهايي كه رونالــدو را ترجيح ميدهند، شــايد بازي قدرتي و فيزيكي نادال را دوست داشته باشند. نبرد فدرر و نادال نبرد تكنيك و قدرت بدني است.

فدرر ميگويد: «اگــر من از همين حاال تا 10 ســال آينده تمام مســابقات را ببرم، شــايد بهعنوان بهترين تنيسور تاريخ شناخته شــوم. در غيراينصورت هميشــه اين بحث وجود خواهد داشت چون من زماني كه 15 ســاله بودم يا در اواسط حرفهام يكســري كارها را انجام ندادهام. راستش را بخواهيد من در همه چيز بيش از آنچه بايد، موفقيت كســب كردهام پس آنقدرها برايم مهم نيســت كه بهعنوان بهترين تنيسور دنيا شناخته شــوم يا نه. من فقط ســعي ميكنم كه بهترين بازيهايم را ارائه كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.