آلوز به گوارديوال ميپيوندد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شــايعات حاكــي از آن اســت كــه دنــي آلــوز راهي منچسترســيتي خواهد شد و يوونتــوس قيمــت او را ‪5 .7‬ ميليون يورو تعيين كرده است. اين شايعات بهويژه پس از پيام ويديويي اشــتباهي گونســالو ايگواين شدت گرفته است.

ايــن مدافع راســت، يك ســال پيش بهصــورت آزاد از بارســلونا راهي يووه شــد. او كمك كرد اين تيــم به فينال ليگ قهرمانان برسد، اسكودتو و جام حذفــي را هم فتح كند. او در 33 بازي رســمي با يووه، شش گل زد و هفت گل ساخت اما شــرايط پس از پايان فصل تغيير كرد، بهويژه پس از آنكه آلوز علنا بــه پائولو ديباال گفت كــه بايد يوونتوس را ترك كند تا به اوج برسد.

اكنون رســانههاي زيادي گــزارش دادهانــد كه آلــوز با ســيتي بــه توافق رســيده و يوونتــوس هم مانعي بر ســر انتقــال او ايجــاد نخواهد كرد. در اين صورت، آلوز دوباره زير نظر پپ گوارديوال بازي خواهد كرد. آلوز ميخواســت قرارداد بلندمدتي با يوونتوس امضا كند اما اين باشــگاه حاضر نبود اين كار را انجــام دهــد، بهويژه كه آلوز 43ساله است.

شــايعات رفتــن او زماني شــدت گرفت كه ايگواين پيامي ويديويــي خطــاب به آلــوز در شــبكههاي اجتماعي منتشر و سپس بهسرعت آن را پاك كرد. ايگوايــن در اين ويديــو گفت: «بازي در كنار تو لذتبخش بود. براي تو بهترين آرزوها را دارم و اميدوارم كه زود، كنار هم بازي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.