ويرا: آرسنال مربي بهتر از ونگر پيدا نميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پاتريك ويرا گفته كه آرســن ونگر بهتريــن گزينه ممكن براي آرسنال اســت. او از تصميم ونگر براي ماندن در آرســنال حمايت كرده است.

آرســنال در اين فصل ليگ برتر پنجم شد و نتوانست به ليگ قهرمانان راه پيدا كند. البته آنها براي ســومين بار در چهار فصل گذشــته، فاتح جام حذفي شدند. با اين حال، برخــي از طرفداران آرسنال خواهان رفتن ونگر بودند.

در نهايــت ونگر قــراردادي دوساله با آرســنال امضا كرد و تا ســال 2019 در اين باشگاه خواهد ماند. ويرا، اســطوره آرســنال ميگويد: «او نبايد آرسنال را ترك ميكرد چون راستش را بگويم، به نظرم آرسنال در حال حاضر كسي بهتر از آرســن را پيدا نميكند. او مدتي بســيار طوالني در باشگاه بوده اســت و حتما برنامهاي براي حضور بلندمدت داشــته است. وقتي كه به ديگر باشــگاهها نگاه ميكنيد و مربياني را ميبينيد كه سالها در يك تيم بودهاند، متوجه ميشــويد كه كارشان اصال آسان نبوده اســت. ونگر بهخوبي آماده حضور بلندمدت در آرسنال بوده اســت و وقتي كه 20 سال در يك باشگاه هستيد، با زماني كه تنها 2 سال در يك باشگاه هستيد فرق دارد.

جانشيني آرسن سخت خواهد بود و بســيار مشــكل. به نظرم آرســنال بايد از حاال براي پيدا كردن جانشــين او برنامه داشته باشد.»

از ويرا پرســيدند كــه آيا او جانشين ونگر ميشود و او با خنده گفت: «در دو سال آينده نه!»

ويرا در حال حاضر مربي تيم نيويورك سيتي افسي در است و قصد دارد اين تيم را كه در سال 2013 بنا نهاده شده، تبديل به تيمي موفق كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.