كمك بهيرين به قربانيان آتشسوزي لندن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هكتور بهيرين، مدافع راســت آرسنال و تيم ملي زير 12ســالههاي اســپانيا قصد دارد به ازاي هر دقيقهاي كه در مســابقات جام ملتهاي جوانــان اروپا بازي كند، 50 پوند بــه قربانيان حادثه آتشســوزي برج گرنفل كمك كند. آمار كشتهشــدگان برج گرنفل همچنان رو به افزايش است و تعداد زيادي از ســاكنان اين برج هم گم شدهاند و اين نگراني وجود دارد كه جانشــان را از دســت داده باشــند. در اين بين، بازيكنان زيادي اعالم كردهاند به اين قربانيان كمك ميكنند، از جمله بهيرين.

جام ملتهاي جوانان از سه روز پيش آغاز شــده و تا اواســط تيرماه ادامه دارد. بهيريــن بازيكن مهمي بــراي تيم جوانان اسپانيا اســت و دقايق زيادي بازي خواهد كرد. به اين ترتيب، مبلغي كه او قرار است بپردازد قابل توجه خواهد بود. او شنبه شب مقابل مقدونيه 90 دقيقه بازی كرد.

همچنين شــايعات بســياري درباره آينده بهيرين وجود دارد و گفته ميشــود او در پايان مسابقات جام ملتهاي جوانان، راهي بارســلونا خواهد شــد. ايــن بازيكن پرورشيافته بارسلونا اســت و در نوجواني به آرســنال پيوست و در اين تيم تبديل به يكي از مهمترين بازيكنان شــد. طرفداران آرســنال او را بهعنــوان كاپيتان آينده تيم خود ميبيننــد، البته به شــرط آنكه اين بازيكن در آرسنال بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.