سجاد براي استقالل كاوه ميشود؟

حسن بیت سعید كه یکي از خریدهاي خوب به حساب ميآید هیچ گاه در تیم سابقش مهاجم نوك نبود. بیت سعید همواره در استقالل خوزستان بهعنوان مهاجم سایه عمل ميكرد كه نمایش خوبي هم داشت. در آن تیم نانگ اغلب در راس خط حمله بود تا بیت سعید بتواند از فضاها بهره بگیرد. در

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

یك سوال بسیار مهم كه ظاهرا آینده استقالل در لیگ هفدهم با آن گره خورده، همین است. استقالل هر قدر هم كه در پست دفاع خوب باشد و با جذب منتظري به تیمي آرماني بدل شود، یا از داشتن هافبك دفاعيهاي متعدد، بازیکناني همچون نورافکن، ابراهیمي، چشمي و باقري سود ببرد و درباره وینگرها هم كه وصف حالشان را گفتیم اما باید تمام كننده داشته باشد. چیزي شبیه كاري كه كاوه كرد

خســرو حيــدري و محســن كريمي كه بازيكنــان قطعي اســتقالل در فصــل هفدهم محســوب ميشــوند ذاتا متخصص بــازي در گوشها و كنارههاي زمين هســتند. حتي علي قرباني هم هرگز در استقالل بدل به مهاجم اول نشــد و ميديديم كه ســرمربي استقالل از اين بازيكن بلند قامت و گاها فيزيكي در گوشهاي چپ و راســت بازي ميگرفت. با اين محاسبات اســتقالل 5 بازيكن براي پســت گوش چپ و راســت در اختيار دارد و تنها بازيكني كه شايد قابليت پركردن جاي كاوه رضايي را داشته باشد، سجاد شهباززاده است. مهاجمي كه با يك آمار بسيار نا اميد كننده به استقالل بازگشت و هرگز در تيم آناليا اســپورتركيه موفق نبود و روزهاي سياهي را در تيم تركيهاي سپري كرد.

شــهباززاده كــه فصل پانزدهــم در صف گلزنهاي اســتقالل قرار داشت و آمارش نسبتا خوب بود با اين انتقال متحمل ضررهاي بسياري شــد و از فرم بدني مطلــوب فاصله گرفت. افت ســجاد در يك ســال اخير به حدي بود كه او مجموعا دوبار توانست دروازه رقبا را باز كند.

او يــك گل با پيراهن آناليا اســپور به تيم گاالتاسراي زد و يك گل هم زماني به ثمر رساند كه عضو باشگاه نفت تهران بود و در فينال جام حذفي موفق شد دروازه تراكتورسازي را بازكند. اين گلها اگر چه ارزشهاي بسياري براي سجاد داشت اما نتوانست آمار بسيار نگرانكنندهاي كه در فصل شــانزدهم از خود بر جا گذاشته بود را الپوشاني كند.

حاال آن ســجاد كه فرســنگها از شرايط بدني مناسب فاصله گرفته، به استقالل بازگشته تا تك مهاجم تيمش باشد و مسووليت گلزني را به دوش بكشــد. كاري كه كاوه رضايي در فصل هفدهم كرد و گلهاي با ارزشــي براي استقالل به ثمر رساند.

گرچه تعداد گلهــاي رضايي نيز آنچنان چشمگير نبود اما در مجموع وقتي به گلزنيهاي او در ليگ قهرمانان آسيا مينگريم و تعداد پاس گلهايي كه در ليگ ارســال كرده را روي كفه ترازو قرار ميدهيم به اين نتيجه ميرســيم كه او بي گمــان آمادهترين بازيكن اســتقالل بود. بازيكني كه حاال بار سفر بسته و به ليگ بلژيك پيوسته است.

صرفنظر از اينكه تصميم كاوه رضايي خوب اســت يا بد و اينكه آيا به سرنوشــت شهباززاده دچار ميشــود يا نــه اما با رفتنش اســتقالل متحمــل ضررهايي شــده و از همين حاال اين پرســش بزرگ به وجود آمده كــه به واقع چه كســي ميتواند جاي خالــياش را در تركيب اســتقالل پركنــد؟ آيا شــهباززاده همان مهره گمشــدهاي اســت كه منصوريان بايد از امروز براي يافتنش كند و كاو كند؟ اينكه آيا او ميتواند همان مهاجمي باشد كه انتظار دارند موقعيتهاي گلزني را بي آنكه اســير فضاي ورزشگاه شود و با كمترين اســترس وارد دروازه كند، معماي بزرگي است.

يك ســوال بســيار مهم كه ظاهــرا آينده استقالل در ليگ هفدهم با آن گره خورده، همين است. استقالل هر قدر هم كه در پست دفاع خوب باشــد و با جذب منتظري به تيمــي آرماني بدل شــود، يا از داشــتن هافبك دفاعيهــاي متعدد، بازيكناني همچون نورافكن، ابراهيمي، چشــمي و باقري ســود ببرد و درباره وينگرها هم كه وصف حالشان را گفتيم اما بايد تمام كننده داشته باشد. چيزي شــبيه كاري كه كاوه كرد البته با شــدت بيشتر. يا كاري كه ساسان انصاري در فوالد انجام ميداد. ايضا گلزنيهاي سريالي گادوين منشاء در پيكان. شــايد براي اســتقالل بهتر بود كه خيلي زودتر از اينها ســراغ مهاجمان طراز اولي برود كه راه گلزني را خوب بلدند و اينقدر دور خودش بال چپ و راســت جمع نميكرد و بازيكن براي خط ميانی نميگرفت.

البته فرشيد اسماعيلي هم هست. بازيكني كه نه منصوريان دوســت دارد نيمكت نشينش كند و نه اقتضاي امروز ميگذارد كه او در تركيب اصلي به ميدان نرود.

به طور قطع فرشــيد اســماعيلی هم بايد به ميدان برود و با توجه به اينكه سيســتم بازي پايه اســتقالل با دو هافبك دفاعي و يك مهاجم راس اســت به طور قطع بايد يك تمــام كننده حاضر و آماده درخط حمله باشــد تــا موقعيتها را بي معطلي بدل به گل كند.

جذب مهاجم خارجي به استقالل كمك ميكند

روز گذشته اعالم شد كه باشگاه استقالل براي جذب بازيكن خارجي مجاز است و با پيگيريهاي انجام شــده محروميتهايي كه ازسوي فدراسيون فوتبال و ســازمان ليگ اعمال شده بود، لغو است. با اين حساب استقالل ميتواند براي تقويت پست مهاجم راس با گزينههاي خارجي هم مذاكره كند و احيانــا بازيكنــي را براي اين پســت به خدمت بگيرد كه بار هجومي استقالل را به دوش بكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.