فتحا...زاده: با 24 ميليارد رفتم جزو 4 تيم آسيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نميخواستم از رويانیان عقب بمانم قیمت باال دادم استقالل به گفته آقايان 30 میلیارد هزينه داشته

علي فتحا...زاده، مديرعامل ســابق باشــگاه استقالل كه چندي پيش از احتمال بازگشــت دوبارهاش به اين باشگاه گفته ميشد، درباره اينكه چرا هر زمان اسم او مطرح ميشود، درباره قراردادهاي ميلياردياش بحث ميشود، اين توضيحات را داد: «وقتي رقابتها جوانمردانه نباشــد و حريف ميبازد به قولي نوعي جرزني ميشــود! هميشه ديدهايد بعد از من قيمتها باالتر رفته اســت و هر وقت بازيكني ميگرفتم مردانــه قيمت او را ميگفتم و همان را ثبت ميكردم و حتي به سازمان ليگ هم آن را اعالم ميكردم. اين خيلي بد است كه برخيها قرارداد ببندند و رقم دقيقش را نگويند، شما از مهدي تاج كه زماني رييس سازمان ليگ بود بپرسيد و او حتما پاسخ شما را ميدهد. آن زمان اعالم كردند كه باشــگاه استقالل هر قراردادي را كه گفته بود به همان شــكل ثبت كرد چون سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي ديگر قراردادها را بررســي كردند. آن زمــان هيچكس جرأت نداشت كه بنويسد آندرانيك تيموريان قرارداد 2 ميلياردي بســته است ولي من نوشتم چون اعتقادم اين اســت هر بازيكن قيمت خودش را دارد.»

فتحا...زاده با انتقاد از سياســتهاي حاكم بر باشــگاههاي فوتبال ايران بــه حرفهايش ادامــه داد: «متأســفانه ما يك ســوي قضيه را ديــده و طــرف ديگــر را نميبينيم. ممكن اســت من يــك بازيكــن را 2 ميليــارد بخرم ولي ســال بعــد 6 ميليــارد آن را بفروشــم، ايــن خودش يك نوع بيزينس اســت يا پيش از اين داريــوش يزداني را با 4 ميليــون تومان جذب كردم كه وقتي به لوركــوزن آلمان رفت قيمت آن 800 ميليون تومان شــده بود. وقتي علي موســوي را از پاس گرفتم قيمت او يــك ميليــون و 200 هزار تومان بود ولي با قيمــت گزافي او را به آلمان منتقل كرديم.»

فتحا...زاده در جواب به اين سوال كه آيا قبول دارد او و رويانيان قيمتها را باال بردهاند، اين واكنش را نشان داد: «آقاي رويانيان دوست عزيز من چون پول زيادي داشــت قيمتها را باال ميداد ولي من به عنوان يك اســتقاللي نميتوانســتم تحمل كنم كه رقيبم در حال پيشرفت است ولي من پيشرفت نكنم. هوادار من هيچوقت دوست نداشت از تيم رقيب عقب بيفتد. قبول دارم كه قيمتها آن ســال باالتر رفت ولي اگر مــن آن كار را نميكردم قهرماني ليگ به دســت نميآمد و حتي با همه امكاناتي كه پرســپوليس داشــت ما قهرمان ليگ شــديم حتي سال بعد جام حذفي را گرفتيم و سال پس از آن جزو 4 تيم برتر آســيا بوديم. اين كار يك نوع رقابت اســت. من همين حاال هم اگر در استقالل باشم قيمت بازيكن را تشخيص ميدهم و يك زماني هم ممكن اســت به خاطر اينكه رقيب از من پيشي نگيرد حتي مقداري بيشتر هزينه كنم. همين حاال اســتقالل يك بازيكن خريده كه يك ميليارد و 200 ميليون نميارزد اما يك ميليارد و 700 ميليون خريداري شــده اســت. من هم بيايم پولي بيشــتر از اين نميدهم. من معتقدم همين حاال هم بعضي از باشگاهها 2 ميليارد پول به برخي بازيكنان دادهاند.»

فتحا...زاده ادامه داد: «ســابقا دولت 5 ميليارد به استقالل و پرسپوليس كمك ميكرد و در بوق و كرنا ميكرد كه ما به اين دو باشگاه كمك كردهايم. ما 15 ميليارد خرج ميكرديــم و دولت 5 ميليارد به ما ميداد. از آن طرف حــق پخش تلويزيوني را هم پرداخت نميكردنــد. باز هم ميگويم ما اصال بيتالمالي نيستيم و خودمان هم ميگوييم دوست نداريم از بيتالمال خرج شود. اگر دوست نداريد از بيتالمال خرج شود باشگاهها را به بخش خصوصي بدهيد.»

مديرعامل سابق باشگاه استقالل اعتقاد دارد كه مديران كنوني استقالل در نقل و انتقاالت ليگ عملكرد خوبي نداشــتهاند: «من احترام ويژهاي براي آقايان قايل هســتم ولي آنها نبايد ضعيف كار كنند. من فكر ميكنم تا االن خوب كار نكردند و اســتقالل سال گذشــته هم همين شرايط را داشت. اگر قرار است همين بازيكنان را تمديد كنيم باز هم دوم ميشويم. باالتر از سال گذشــته كه نميشــوند. ما به تيم قويتري احتياج داريم كه برود در آسيا و سري در بين سرها در بياورد. بايد خرج شود اما نه بيمحابا. شما قيمتهاي بازيكنان سال آخر حضور من را با قيمتهاي سال بعد از من قياس كنيد. با آنكه بازيكن خوب نخريدند ولي پول بيشتري دادند. زمان ما كه تيم در جمع 4 تيم قرار گرفت 24 ميليارد كل هزينههاي ما بود اما به گفته خود مسووالن باالي 30 ميليارد، اســتقالل پول خرج كرده است. متاسفانه برخيها مغلطه ميكنند و ميخواهند برخي مسائل را پنهان كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.