به خاطر منصوريان ماندم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

قرارداد ســيد مجيد حســيني با آبي پوشــان به مدت دو سال تمديد شــد. ســيد رضا افتخاري مديرعامل باشگاه اســتقالل در همين خصوص گفــت: «پيرو مذاكراتــي كه با مجيد حســيني و مديــر برنامههــاي اين بازيكن داشــتيم، قرارداد اين بازيكن با درخواســت كادرفني تمديد شــد. حســيني از جوانانــي اســت كه در استقالل رشد كرده و از اهميت زيادي براي مجموعه باشگاه برخوردار است. اين بازيكن نمايش خوبي در استقالل داشــت و براي او در استقالل آرزوي موفقيت دارم.»

افتخــاري همچنيــن گفــت: «مذاكرات مــا با بازيكنان جديد براي حضور در استقالل و همينطور تمديد قرارداد بازيكنــان خودمان ادامه دارد و همچنــان تالش ميكنيم تا رضايت هواداران ارزشــمند باشــگاه را جلب كنيم. براي هواداران در روزهاي آينده باز هم خبرهاي خوبي داريم كه بعد از نهايي شدن آن، به اطالع آنها خواهيم رساند.»

اما بعــد از ايــن قــرارداد خود حســيني ابــراز خوشــحالي كرد كه در اســتقالل مانده است. سيد مجيد حســيني بعــد از تمديد قــرارداد با اســتقالل گفت: «از اين اتفاق بسيار خوشحال هســتم. بازيكني هستم كه در اين باشــگاه رشد كردم و به سطح اول فوتبال رســيدم. استقالل را خانه خودم ميدانم و به حضور در اين تيم افتخار ميكنم. اميدوارم در فصل پيش رو بتوانيم روزهاي خيلي خوبي را در كنار هــواداران رقم بزنيم و با حمايت آنها نتايج مطلوبي كســب كنيم. يكي از داليلي كه قراردادم را تمديد كردم، عليرضا منصوريان ســرمربي استقالل بود و اميدوارم بتوانــم جواب اعتماد ايشــان را بدهم. همچنين از زحمات مسووالن باشگاه كه پيگير كار تمديد قراردادم بودند. نيز بسيار سپاسگزارم. از اينكــه ميتوانــم فصــل آينده نيز در كنار اســتقالل و هــواداران عزيز حضور داشته باشم بسيار خوشحالم و اميدوارم فصل درخشــاني را مجموعه استقالل سپري كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.