شكايت به فيفا آخرين راه حل آبي ها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمرينــات اســتقالل از امروز شــروع رســمي شــد و بازيكناني كه بــا اين تيم قرارداد دارند بايــد در تمرينات خود را به كادر فني معرفي كنند.

يكــي از نفراتــي كه طــي هفتههاي گذشته كشــمكشهاي فراواني با استقالل داشته ســرور جباروف اســت. اين بازيكن بعد از ديدار تيم ملي ايران و ازبكســتان در جمع خبرنــگاران در خصوص قراردادش با اســتقالل صحبتي انجام نداد و مدعي شد در اين مورد تنها مدير برنامههايش صحبت خواهد كرد.

حاال از باشــگاه استقالل خبر ميرسد مسووالن اين باشگاه در ازاي هر روز غيبت وي در تمرينات جريمه سنگينی را در نظر گرفتهاند و از قرارداد وي كسر خواهند كرد.

جباروف در نيمفصل ليگ شانزدهم به خاطر محروميت استقالل از نقل و انتقاالت و با توجه بــه قرارداد يك و نيم ســالهاي كه با آبيپوشان داشــت به صورت توافقي راهي ســپاهان شــد اما ظاهرا اين بازيكن نميخواهد به اســتقالل برگــردد و در اين مدت با در اختيار گرفتن وكيل خواســتار جدايي از استقالل شده است.

اين در حالي اســت كه شخصي به نام احمديپور قرارداد وي با اســتقالل را امضا كرد و حتي در جلســه اوليه امضاي قرارداد حضور داشت اما ظاهرا جباروف در اصفهان به مســووالن ســپاهان اعالم كــرده مدير برنامهاش شــخص ديگري است. حاال بايد ديد آيا مدير برنامه اول اين بازيكن ميتواند پاسخگوي استقالليها باشد يا خير.

مســووالن باشــگاه اســتقالل براي جلوگيري از پيوســتن جباروف به تيمهاي ديگر نامهاي را بــه كميته تعيين وضعيت فدراســيون فوتبال ارســال كرده و اعالم كردنــد كه جبــاروف بازيكن اين باشــگاه است و اگر باشــگاه ديگري خواستار جذب وي شد، فدراســيون فوتبال به آن باشگاه اعالم كنــد كه جباروف بازيكن اســتقالل اســت و در صــورت تمكين نكــردن اين بازيكن، باشــگاه اســتقالل به فيفا شكايت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.