3 بازيكن تمديد كردند 7 بازيكن ماندند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشــگاه اســتقالل براي تمديد قرارداد با 11 بازيكن خود چند روزي است كه دست به كار شده است و در اين روزها عملكرد موفقي هم در اين امر داشته است.

پيــش از شــروع فصــل نقل و انتقاالت مهمترين هدف استقالليها تمديد قرارداد با بازيكناني مثل اميد ابراهيمي، اميد نورافكن، كاوه رضايي و مجيد حســيني بود كــه آبيها تا بدين جاي كار موفق شــدند قرارداد نورافكن و مجيد حســيني را تمديد كنند، گفته ميشــود اميد ابراهيمي بــراي تمديد قرارداد با اســتقالل با مسووالن اين باشگاه به توافق رسيده اســت اما كاوه رضايي ســتاره فصل گذشــته استقالل از جمع آبيها جدا شد.

اما به جز اين 4 بازيكن رابسون جانواريو، مجتبي حقدوست، يعقوب كريمــي، لئونــاردو پادوانــي، وريا غفوري، بهنــام برزاي و جابر انصاري هم بازيكناني هســتند كه با باشگاه قرارداد ندارند كه انصاري روز شــنبه قرارداد خود را براي 2 ســال ديگر با آبيها تمديد كرد.

اينطور كه گفته ميشود عليرضا منصوريــان تمايلي به ادامه همكاري بــا بهنام برزاي نــدارد و قرارداد اين بازيكــن تمديد نميشــود و از بين پادواني ـ رابســون، قرار اســت يكي قراردادش را بــا آبيها تمديد كند تا شــرايط براي حضور پژمان منتظري فراهم شود.

گفته ميشود نظر منصوريان به ماندن رابسون اســت اما اين بازيكن به صــورت قرضي با آبيهــا قرارداد بســته و براي حضور در اين تيم بايد رضايتنامــهاش را از باهيــاي برزيل بگيرد.

از بين بازيكناني كه با استقالل قرارداد ندارند مجتبي حقدوست هم بايد رضايتنامــهاش را از نفتتهران بگيرد و يعقوب كريمي و وريا غفوري هم در فهرســت انتظار باشگاه براي تمديد قرارداد هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.