درخشش در هفتههاي پاياني راز ماندن جابر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم آبيها در سومين فصل حضور خود در استقالل شانس بازي در كنار كاوه رضايي را نــدارد. جابر انصاري قرارداد خود را به مدت دو فصل ديگر با آبيهاي تهراني تمديد كرد تا در آستانه شروع سومين فصل خود با پيراهن استقالل قرار بگيرد.

انصاري در ليگ شانزدهم فصل پر فراز و نشــيبي داشــت و در مقطعي از فصل با عدم گلزني از تركيب اســتقالل دور شد اما در هفتههاي پاياني ليــگ با اعتماد دوباره منصوريــان به تركيب بازگشــت و عملكرد بسيار خوبي داشت.

گل زدنهاي انصــاري در ديدار برابر پديده، ســپاهان و التعــاون در هفتههاي پاياني فصل در موفقيت اســتقالل نقش پر رنگي داشــت و منصوريان به همين دليل ترجيح داد تــا اين بازيكــن را حفظ كند. انصاري فصل گذشــته گلهــاي زيادي را براي آبيهاي تهراني به ثمر رســاند كه در اين ميان كاوه رضايي با 5 پاس گل بهترين ســازنده گلهاي اين بازيكن بود. گلهاي انصاري برابر نفت تهران، ســايپا و سپاهان در ليگ برتــر، نفت تهران در جام حذفي و التعاون در ليگ قهرمانان آسيا با پاسهاي كاوه رضايــي به ثمر رســيد و حاال انصاري بايــد در غيــاب بهترين ســازنده گلهاي خــود آماده حضور در ليگ هفدهم شــود. منصوريــان همانند فصل گذشــته ترجيح داد جابر را نگه دارد تا در روزهاي حســاس عصاي دســت او باشد. بايد ديد انصاري در فصل آتي چه كار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.