چراغ سبز ابراهيمي براي ماندن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك مليپوش تيم اســتقالل از مســافرت بازگشــت تا با مســووالن باشگاهش مذاكرات رسمي را انجام دهد. اميــد ابراهيمي هافبــك مليپوش تيم اســتقالل به صورت تلفني با مسووالن باشــگاه و مديرعامل اســتقالل صحبت كرد و توافق شفاهي خود را براي امضاي قرارداد با اســتقالل اعالم كرده اســت. ابراهيمي به مســووالن اســتقالل اعالم كرده بــه زودي مذاكرات رســمي خود را بــه صورت حضوري با باشــگاه انجام خواهد داد.

به نظر ميرســد ايــن بازيكن طي امروز و فردا قرارداد خود را تمديد كند. اميد يكي از بهترين بازيكنان اســتقالل در فصــل گذشــته بــود و منصوريان نميخواهد او را از دســت بدهد اما اين بازيكن براي ماندن مطمئنا شــرط مالي دارد و براي فصــل آتي رقم قرارداد اين بازيكن باال ميرود حاال با توجه به اينكه اســتقالل رقمهاي نجومي به بازيكناني مثل داريوش شــجاعيان ميدهد حاضر ميشــود كه اميد را از نظر مالي راضي كنــد؟ با توجه به عملكــرد ابراهيمي به نظر ميرســد كه باشگاه براي رضايت او پيشنهاد مالياش را قبول كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.