برزاي: بازيكن آزاد هستم نه مازاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك استقالل نســبت به شايعه قرار گرفتنش در ليســت مازاد استقالل واكنش نشــان داد. بهنام برزاي در اين باره گفت: «از خبرهايي كه منتشر شده من در ليســت مازاد اســتقالل هستم ناراحت هســتم. من بازيكن آزاد هستم و اصــال حضورم در ليســت مازاد معني نميدهد.» او در پاســخ به اين سوال كه آيا پيشنهادي براي تمديد قرارداد داشته است يا نه هم گفت: «نه هنوز مسووالن باشگاه استقالل پيشنهادي به من براي تمديد قــراردادم ندادهاند.»هافبك فصل گذشته استقالل در مورد پيشنهادش از ليگ يونان هم ميگويــد: «من از ليگ يونان پيشنهاد داشتم اما رقم آن خيلي پايين بود و بــه همين دليل هم ترجيح دادم پيشــنهاد اين تيم را رد كنم. چند تيم با من صحبــت كردهاند ولي منتظر هســتم تكليفم مشخص شــود و ببينم مديــران اســتقالل در مــورد من چه تصميمي ميگيرند. اگر استقالل نشد به پيشنهادهاي ديگرم فكر ميكنم.»نكته اينجا اســت كه هنوز باشــگاه استقالل و شــخص منصوريان هيچ واكنشــي در خصوص برزاي در ليست مازاد استقالل نشان ندادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.