منتظری، منتظر چیست؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مسووالن باشگاه استقالل همچنان در انتظــار پژمان منتظري براي امضاي قرارداد با اين مدافع مليپوش هســتند. باوجود اينكه باشگاه استقالل بازيكناني مثل حسن بيت سعيد، سجاد شهباززاده و مهدي قائدي را بــه خدمت گرفت و موفق شــد قرارداد بازيكناني مثل اميد نورافكن، ســيد مجيد حســيني و جابر انصاري را هم تمديــد كند، كماكان به دنبال ســه هدف بزرگ نقل و انتقاالتي است.

اول تمديــد با اميــد ابراهيمي و سپس جذب داريوش شجاعيان و پژمان منتظري.

منتظري با ســابقه حضور در جمع آبي پوشــان، چند فصلــي را در ليگ ستارگان قطر توپ زد.

او همواره در طول زمان حضورش در فوتبال قطر از عالقهاش به استقالل و آرزوي بازگشــت به اين تيم صحبت كرده بود.

اين مدافع مليپــوش بعد از پايان فصل نيــز بارها چــراغ ســبز خود را براي بازگشــت به استقالل نشان داد و هــواداران اين تيم را هــم اميدوار كرد. باشگاه استقالل در زمان نقل و انتقاالت بارها به صورت رسمي از حضور منتظري در ليســت بازيكنان مورد نظرش خبر داد و حتي عليرضا منصوريان به صورت رسمي از اين بازيكن نام آورد.

ايــن اتفاقات در حالي روي داد كه منتظري هنوز پاسخ صريحي به صورت رســمي در راســتاي تحقق وعدههاي سابق خودش و خواسته استقالليها به اين تيم نداده است. با وجود اين باشگاه استقالل همچنان چشــم به راه پژمان منتظري اســت تا براي عقــد قرارداد، خود يــا نماينــدهاش در اين باشــگاه حضور يابنــد؛ انتظاري كه تا اين لحظه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.