استقالل تيم هافبکهای دفاعی

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل در پست هافبك دفاعي كه حداكثــر 2 بازيكن در آن ميتوانند بازي كنند 4 بازيكــن درجه يك دارد و طبيعي اســت كه هيچ كــدام از آنها بازيكناني نيستند كه با نيمكتنشيني به سادگي كنار بيايند.

اســتقالل در پست هافبك دفاعي اميــد ابراهيمي، روزبه چشــمي، اميد نورافكن و فرشــيد باقري را در اختيار دارد كه هر كــدام از آنها ميتوانند در تيمهــاي ديگــر ليگبرتر بــه صورت فيكس به ميدان بروند اما در اســتقالل حداكثر دو بازيكــن ميتوانند همزمان بازي كنند.

اســتقالل در بــازي بــا العين از نداشــتن هافبــك دفاعي رنــج برد و شكســت ســنگين ايــن تيــم مقابل اماراتيها به همين نقص برميگشت اما منصوريان براي ليگ هفدهم سعي كرد تا در اين پســت هر چهــار بازيكن اين تيم را حفظ كنــد و امروز آبيها چهار هافبــك دفاعي دارند كــه همين نكته ميتوانــد رقابت خوبــي را در بين آنها ايجادكند.

شايد در بين اين بازيكنان شانس بازي كردن فرشيد باقري نسبت به رقبا كمتر باشد و اين بازيكن بيشتر نيمكت نشين شود اما منصوريان ميداند كه راه سختي در پيش دارد و هر چهار هافبك دفاعي اين تيم بايد حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.