بهتاش فريبا: جدايي رضايي را بزرگ كردند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جدايــي كاوه رضايي از اســتقالل را خيلي بزرگ كردند در حالي كه او هم مثل هر بازيكني از اســتقالل رفتني بود. بهتاش فريبــا با بيان اين مطلــب در مورد جدايي رضايي و همچنين نقل وانتقاالت استقالل اينطور ميگويد: «خوشبختانه همانطور كه از قبل هم اعالم كرده بوديم در آرامش نقل و انتقــاالت خود را دنبــال ميكنيم و اهل ســر و صدا هم نبوديــم. بازيكنان خوبي را هم به خدمت گرفتيــم و با بازيكنان مورد نظرمان هم تمديد كرديم تا همه چيز طبق شرايط دلخواهمان پيش برود. جدايي كاوه از اســتقالل را خيلي بــزرگ كردند. به هر حــال كاوه هم مثل هر بازيكني رفتني بود. اگر قرار بر ماندن بازيكنان بود االن روشــن هم بايد در استقالل بازي ميكرد. اين رفت و آمدها هميشه در فوتبال بوده و هست اما فقط استقالل باقي ميماند.»

فريبــا در ارتباط با شــروع تمرينات اســتقالل نيز اينطور ميگويــد: «از امروز تمرينات خود را با بازيكناني كه داريم آغاز ميكنيــم و به اميد خدا پــس از چند روز تمرين به اردو ميرويم.»مديرفني استقالل در خصــوص وضعيــت شــجاعيان اينطور توضيح ميدهد: «او مراحل پاياني حضورش در اســتقالل را سپري ميكند و اگر مشكل خاصي صورت نگيرد به زودي قراردادش را با استقالل امضا ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.