دايي: اولويت سايپا جوانگرايي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تا قبل از اردوي تيم سايپا در سرعين بازيكنان جديدي به اين تيم اضافه شدند.

علــي دايي ســرمربي تيم ســايپا در اين باره ميگويد: «اســتان اردبيل و شهرستان نير به لحاظ ارتفاع يكي از مناســبترين مكانها براي اردوهاي تيمهاي ورزشــي در تابســتان اســت. از اينكه اين روزها در جمع همشــهريان خود اردو زدهايم بسيار خوشــحالم و از لطفــي كه مردم اردبيــل به بنده و تيم ســايپا داشتند كمال تشــكر و قدرداني را دارم. جذب بازيكنان جديد اولويت اساســي است و بيشتر بازيكنان جذب شــده جوان هستند. محمد دانشگر، آرش رضاوند و رضا اســدي از نفــت تهران و دانيال ماهيني كه سال گذشته در استقال خوزستان توپ ميزد و محمد عباس زاده مهاجم نساجي مازندران به سايپا پيوستهاند.»

البته هنوز خريدهاي اين تيم به پايان نرسيده است: «درصدد هستيم چند بازيكن با تجربه را نيز به تيم ســايپا جذب كنيم تا با اســتفاده از تجربه ايــن بازيكنان در كنار جوانــان تيمي قوي ببنديم كــه بتواند در ليگ برتر فوتبــال حرفهاي زيادي براي گفتن داشــته باشد. اين تيم در صورت جذب بازيكنــان مدنظر براي دســتيابي بهعنوان قهرماني ليگ برتر تاش خواهد كرد.»

دايــي در نظــر دارد كه دو بــازي تداركاتي را در ســرعين برگزار كند: «۲ بــازي تداركاتي مقابل تيمهاي اميــد اردبيل و بادران تهــران در اين اردو برگزار خواهد شد.»

اردوي تيم فوتبال ســايپا تا هشــتم تيرماه در شهرستانهاي اردبيل، ســرعين و نير ادامه خواهد داشــت و تيم ســايپا در اين اردو عاوه بر برگزاري تمرينــات منظم چند بازي تداركاتــي را نيز برگزار ميكند تا بتواند به آمادگي كامل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.