خط دفاعي سپاهان هنوز تكميل نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هرچقدر كه ۰۲ روز اول ماه خرداد براي ســپاهان و هوادارانــش در بردارنده خبرهاي خوش در حوزه نقــل و انتقاالت بود در مقابل دهه سوم خرداد اتفاقاتي در شرف وقوع است كه هيچ كدام مورد پسند سپاهانيها نيست.

جذب ۶ بازيكــن جديد از يكطرف باعث شد تا همه از سپاهان بهعنوان يكي از مدعيان جدي براي قهرماني در فصل هفدهم ليگ برتر نام ببرند ولي نگاهي به اين ليســت خريداري شــده نشان ميدهد كه ســپاهان هنوز داراي مشــكاتي اســت كه اگر چارهاي بــراي آن انديشيده نشود در طول ليگ به ضرر اين تيم خواهد بود.

در حقيقيت سپاهان بعد از خريد عزتا... پورقاز، ســياوش يزداني، سعيد آقايي و حسن جعفري تركيب چهار نفره خط دفاعي خودش را به نسبت فصل گذشته صددرصد تغيير داده و دفاع ســپاهان با رويكردي متفاوت در مقابل رقبا قرار خواهد گرفت.

در اين بين كرانچار به درســتي و با دور انديشي به دنبال جذب يك مدافع مياني ديگر بود تا بتوانــد خيالش را از بابت بازيكنان روي نيمكت هم راحت كند و در موقع لزوم تركيب خط دفاعي خودش را تغييــر دهد اما در اين بين مثلث مدافعاني كه مد نظر ســپاهان قرار داشــتند هر يك به دليلي به اصفهان نيامدند تا سپاهان در اين زمينه توفيقي نداشته باشد. محمد دانشــگر مطابــق پيشبينيهاي قبلي ترجيــح داد باز هم زير نظر علي دايي و اينبار در سايپا كار كند. مجيد حسيني مدافع جوان اســتقال هم در نهايت توانســت در استقال بماند.

شرايط موسي كوليبالي هم كه نامشخص اســت و احتمال حضور ايــن بازيكن در تيم استقال خوزســتان بسيار باالســت. در اين شرايط سپاهان به جز پورقاز و يزداني كه هنوز دستپخت مشتركشان در ساختار خط دفاعي سپاهان آنچنان مورد تاييد نيست، فقط عارف غامي را بهعنوان يك مدافع مياني كه در ليگ برتر بــازي كرده در اختيــار دارد كه عملكرد فصل گذشــته غامي نشــان داد او هنوز كار زيادي براي آبديده شــدن در تركيب سپاهان دارد. محمد روشــندل و آرمين سهرابيان هم كــه از تيم جدا شــدهاند و نميتوانند حداقل گوشهاي از ذهن نگران كرانچار را آرام كنند.

البتــه با تغييــر قانون ســازمان ليگ و محروميــت بازيكنان با گرفتــن چهار اخطار تا حدودي شــرايط براي بازيكنان بهتر شــده و محروميت كمتري به سراغشــان ميآيد اما بايــد اين را هم در نظر گرفت درســت همان اتفاقي كه براي محمود قائد رحمتي و مسعود حسنزاده در فصل گذشــته رخ داد ميتواند براي هر يك از مدافعان مياني سپاهان هم رخ دهد و در اين شرايط بازيكن آنچنان باتجربهاي روي نيمكت نيست كه بتواند آرامش را به تيم تزريق كند. شايد راضي كردن موسي كوليبالي و آوردنش به اصفهــان بهترين تصميم ممكن براي ســپاهان باشــد ولي در غير اين صورت زردپوشان بايد هرچه زودتر به فكر خريد يك مدافع مياني ايراني و يا خارجي باشــند كه با اين همه سروصدا در نقل و انتقاالت به صورت ناخواســته با كمبــود مدافع ميانــي در ليگ هفدهم روبهرو نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.