ناصري: من و عينافشار رفيقيم اما رقابت ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبــر ميثاقيــان در فصــل نقــل و انتقاالت بازيكنان زيادي را از ليگ يــك به خدمــت گرفته است.

اين اتفــاق دو پيامد خــوب دارد؛ اول اينكــه در هزينهها صرفه جويي خواهد شــد و دوم اينكه بازيكنان ليگ يكي انگيزه بااليي براي بازي در ليگ برتر دارند.

محمد ناصــري دروازهبان تيــم فوتبال ســياهجامگان درباره وضعيت تيمش در فصل نقلوانتقاالت ميگويد: «خدا را شكر وضعيت خوبي داريم و به نســبت ســال گذشته تيم بهتري بســته شده اســت. البته چند بازيكن ديگر هم به ســياهجامگان اضافه خواهند شد تا تيم ما تكميل شــود. قطعا با تيمي كامل به اردوي تركيه خواهيم رفت. ما در دو سال اخير هم از لحاظ فني تيم بدي نداشتيم.»

او مدعي اســت كه اگر تيمش فصل گذشته بــا مشــكاتي مواجــه نميشــد جايگاه بهتري را در جــدول به دســت مــيآورد: « مشــكات مالي و كمبــود امكانات باعث شد تا نتايج خوبي نگيريــم. مطمئنــا اگر مسووالن باشــگاه از تيم حمايت كنند و مشــكل مالي نداشــته باشيم نتايج خوبي در ليگ برتر خواهيم گرفت.»

دروازهبــان تيم فوتبال ســياهجامگان با اشــاره به بازگشت عينافشــار به اين تيم و رقابتي كه با او براي قرار گرفتن درون دروازه خواهند داشت اينطور ميگويد: «جدا از ما دو نفــر احتماال دو گلر بومي هــم به تيم اضافه خواهند شد. من و عينافشار با يكديگر رفيق هستيم و در حاليكه با هم رفاقت داريم قطعاً يك رقابت سالم هم بين ما وجود دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.