كمنداني: اميدوارم مصدوم نشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميــاد كمندانــي هافبــك تيــم فوتبــال پديده خراســان عملكرد باشــگاهش را در فصــل نقــل و انتقــاالت خوب توصيف ميكند. او درباره شرايط تيمش ميگويد: «ما حــدود يــك هفته است كه تمريناتمان را آغاز كردهايم و باشگاه هم تاش ميكند تا بازيكنان مورد نظر كادر فني را جذب كند. خوشبختانه بازيكنــان خوبي به تيم اضافه شــدهاند و من به موفقيت تيم براي فصل جديد خوشــبين هستم. ما براي كسب سهميه آسيا ميجنگيم و امسال ميخواهيم خودمان را نشان بدهيم.»

او از شــرايط فعلــياش رضايــت دارد. ظاهــرا كمنداني براي فصل جديدي كه هنوز شروع نشده برنامهريزي كرده و ميخواهد به اهدافش برســد و تنها دغدغهاش يك موضوع است: «خدا را شكر شرايط خوبي دارم و رفته رفته خودم را به آمادگي كامــل ميرســانم. من بــراي اين فصــل خيلي برنامــه دارم و ميخواهم بهتريــن عملكــرد را در پديده داشته باشم. فقط اميدوارم مصدوم نشوم و آرزو ميكنم كه هيچكدام از بازيكنــان ليگ برتري در فصــل جديد مصدوم نشوند.» بازيكنان بســيار اميدوارند كه بازيهاي خانگــي شــان را در ورزشــگاه مــدرن امام رضا(ع) برگزار كنند. كمنداني با اشاره به اين موضوع ميگويد: «اميدوارم امســال باالخره در ورزشــگاه امام رضا (ع) بــه ميدان برويم. اين ورزشگاه در داخل شــهر است و مطمئناً هواداران زيــادي ميتوانند بازيهاي پديده و ســياهجامگان را تماشا كنند. اميدوارم شرايط براي انجام بازيهاي ما در اين ورزشگاه مدرن فراهم شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.