ناظم الشريعه: حواس مان به هزينه های فوتسال باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيدمحمد ناظم الشــريعه سرمربي تيم ملي فوتسال ايران درباره جلسهاش با مسووالن كميته فوتسال ميگويد: «اين جلسه پيرامون بررســي و تاييد برنامههاي شــروع ليگ برتر بود. ما ســال پرفشاري را در فوتسال پيش رو داريم و بايد برنامهها را تدوين ميكرديم. نياز به يكســري هماهنگيها بود كه در جلسه روز گذشــته صورت گرفت. قرار شد هيات رييسه ســازمان ليگ هم چهارشــنبه تشكيل جلسه بدهد و اين برنامهها را بررسي كند. همچنين نشســتي با عباس ترابيان رييس كميته فني و توســعه داشــتيم تا بازيهاي تداركاتي را پيگيري كنيم. دنبال بازي با قزاقستان قبل از شركت در مسابقات داخل سالن آسيا هستيم كه مذاكره با اين كشور ادامه دارد. از آنجا كه ليگ ما پرفشار است، نميتوان اردوهاي زيادي را براي تيم ملي برگزار كرد و براي همين نياز به بازي تداركاتي داريم.»

ناظــم الشــريعه از اينكه كــيروش را ايرانيتــر از او میدانند دلخور اســت: «واقعا نميدانــم چــه بگويم. قبول كنيــم فوتبال و فوتســال با هم فرق ميكنــد و نبايد آنها را با هم مقايسه كرد. بعضيها حتي اعام كردهاند كيروش از ناظم الشريعه ايرانيتر است. از اين صحبتها نســبت به خودم كــه فرزند ايرانم، بچه جنگم و طعم جنگ تحميلي را چشيدهام تعجــب ميكنم. مــن در اهواز و خوزســتان بودهام، به مشــكات مالي كه كشورمان با آن روبهرو است آگاهم، آن وقت ميگويند ايراني نيســتم. مگر گناه ما چيســت؟ مگر تيم ملي را به مقام ســومي جام جهاني نرسانديم؟ چرا بايــد اين مطالب عنوان شــود كه كيروش از ناظم الشــريعه ايرانيتر است؟ خيلي چيزها را نبايد بگويم ولي حواسمان به بيت المال باشد. فوتســال با چه هزينههايي موفقيت كســب ميكند؟ چند نفــر از بازيكنان ما برند جهاني هستند.

اينها همه توسط مربيان ايراني ساخته و به دنيا معرفي شدهاند. چون من ايراني هستم، ميدانم كه مشــكات اقتصادي داريم و نبايد «بريــز و بپاش» كنيم. من ايــن را ميگويم. همــه هم ايــن را ميدانند. اگــر ميخواهيد ناظم الشــريعه استعفا بدهد خب رك و راست بگوييد بــه درد نميخورد نــه اينكه بگوييد ايراني نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.