دبيري: دنبال خريد تراكتورسازي نبوديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دليــل تصميم مســووالن باشــگاه دبيري ابتدا نحوه برخورد نامناسب كميته فوتسال با تيمهاي ليگ برتري عنوان شد و افشــين دبيري مالك اين باشگاه، شرط كنارگذاشتن كاظم سليماني دبير سازمان ليگ را پيش كشــيد. با ايــن حال و بعد از جلســه مهــدي تاج با شــهرام دبيري مديرعامل باشــگاه، تصميم بر بازگشــت دبيري به ليگ شــد اما ايــن بار جدايي بازيكنــان و حضــور چند مهــره كليدي اين تيم در مس كرمان، بهانهاي شــد كه دبيــري تصميمش براي حضور نيافتن در ليگ برتر را قطعي كند.

شــهرام دبيري مديرعامل باشــگاه دبيــري در ايــن بــاره ميگويــد: «مــا ميخواســتيم به ليــگ برگرديــم و در مسابقات شــركت كنيم اما بازيكنانمان را به تيــم مس ســونگون داده بوديم. براي همين نميتوانســتيم آنهــا را برگردانيم. مديرعامــل باشــگاه مــس ميگفت اگر بازيكنان شــما را پس بدهيم، آن موقع ما شرايط حضور در ليگ را نخواهيم داشت.»

او درباره شــائبه تيمــداري نكردن اين باشــگاه به خاطر تصميم براي خريد تراكتورســازي اينطــور ميگويد: «اصا چنيــن چيزي صحت ندارد. ما هميشــه سعي كرديم چه به صورت شخصي و چه در شوراي شهر تبريز از تيم تراكتورسازي حمايت كنيم. تيمداري در فوتسال عشق و عاقه ماســت و مربوط به يكي، دو سال هم نيســت. بعد از اتمام فصل گذشــته، مســائلي ايجاد شــد و اختاف نظرها و كدورتهايي با كاظم ســليماني بهوجود آمد. البته آقاي تاج رييس فدراســيون با من صحبت كرد و خواســت كه در ليگ شــركت كنيم. همانطور كه گفتم باشگاه مــس نميتوانســت بازيكنان مــا را پس بدهــد و تيم دبيري در عمل انجام شــده قرار گرفت. ما دنبال خريد تراكتورســازي نبوديم. چنين ذهنيتي نداشــته و نداريم. هدف ما فقط كمك بوده است. اگر همين االن هم بگويند مالك تراكتورسازي شوم، قبول نميكنم. دنبال اين مسائل نيستيم و فقــط ميخواهيم از تراكتــور حمايت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.