ترابيان: دو ميزباني پيشرو داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عباس ترابيــان رييس كميته فني و توســعه فوتســال در مــورد آخرين وضعيت تيــم ملي ميگويــد: «ما بايد ليگ را با نظــم خاصي برگزار كنيم كه با برنامههاي تيم ملي تداخل نداشــته باشد كه خوشــبختانه در اين جلسه به تفاهم رســيديم. ما ســه رويداد بزرگ در پيــش داريم؛ اول مســابقات داخل سالن تركمنستان و همچنين مسابقات مقدماتي جام ملتهاي آسيا و مسابقات جام ملتها.»

ترابيان از ميزباني دو مسابقات مهم خبر ميدهد: «ما در بحث اين سه رويداد به احتمــال زيــاد دو ميزباني پيشرو داريم؛ يكي انتخابي جام ملتهاي آسيا اســت كه اين مســابقات از پنج منطقه آسيا درخواست ميزباني دارد و در حال حاضر اين ميزباني قرار اســت به ايران واگذار شود و ما صحبتهايي با يكي از باشگاههاي استانها داشتيم و قرار است امروز خبر نهايي شــده و اعام ميزباني را به ما بدهنــد البته هنوز اين موضوع به طور كل قطعي نيســت و بحث ديگر ميزباني بازيهاي جام ملتها است كه ما هم درخواست خود را به AFC ارائه كرديم و مكاتباتي داشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.