نوشي صوفياني: منتظر صنعت نفت رويايي باشيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازهبان نفت آبــادان به آينده تيمش بســيار اميدوار اســت. البته او براي ايــن ادعايش داليل زيادي دارد. داود نوشــي صوفياني درباره شــرايط تيمش ميگويد: «در چند روز گذشته تمرينات بسيار خوب و منظمي را زير نظر كادر فني تيم دنبال كردم. فشــار تمرينات بسيار خوب بود و اگر همين روند ادامه پيدا كند با بدنهاي آماده از اردو ســربلند بيرون ميآييم. با اين كادر فني و بازيكنان باكيفيتي كه در اختيار داريم، به دنبال آن هستيم كه با ساختن يك صنعت نفت رويايي، دل مردم آبادان را شاد كنيم.»

او درباره دليــل انتخابش اينطور ميگويد: «به هر حال من در سالهاي گذشــته در تيــم مردمــي و بزرگي مثل تراكتورســازي بازي كرده بودم و دوست داشــتم امسال هم در تيمي باشم كه تماشــاگران پرشوري داشته باشــد. با توجه به حضــور كادر فني خوب، قدمت باشــگاه و تماشــاگران فوتبالدوســت، صنعت نفت را انتخاب كردم.»

دروازهبــان جديــد تيــم فوتبال صنعــت نفــت آبــادان بــه وضعيت جسمانياش اشاره میكند: «وضعيت بدنــيام بســيار خوب اســت و فكر ميكنم بعد از اردوي تركيه به آمادگي ۰۰1درصد برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.