اميد روانخواه مربي سپيدرود شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميدرضا روانخواه بازيكن پيشــين باشــگاههاي فجرسپاســي، ســايپا و اســتقال تهــران كــه از گزينههــاي ســرمربيگري تيم ملي نوجوانان ايران بود، با امضاي قراردادي يكساله به جمع كادرفني باشگاه سپيدرود ملحق شد.

اميــد روانخواه پــس از مذاكره با مسووالن باشــگاه ســپيدرود و توافق بــا علي نظرمحمدي با عقــد قراردادي يكســاله بهعنــوان كمــك مربــي به جمــع كادر فني اين تيم ملحق شــد تــا ســپيدروديها را در ليگ هفدهم همراهــي كند. او در ســال 87 و 88 با استقال قهرمان ليگ برتر و جام حذفي شــد و در تيم ملي زير 3۲ سال ايران حضور داشت. روانخواه كه داراي مدرك مربيگري A آسياســت در ۶۲ سالگي و در تاريخ ۲۲ ارديبهشــت ســال ۲9 به دليل مصدوميتي شديد براي هميشه از فوتبال خداحافظي كرد.

به نظر ميرسد علي نظر محمدي تصميم دارد از كادری جوان اما مجرب بهعنوان همــكار اســتفاده كند. بدون شــك شــرح وظايف روانخواه بهعنوان يكي از مربيان سپيدرود مشخص است تا تداخلي در كارها ايجاد نشود. اين تيم مراحــل صعود به ليگ برتــر را پله پله طي كرد و امسال كه اولين حضورش در ليگ برتر را تجربه ميكند دوست ندارد كه لقب آسانسوري پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.