برق با تمديد كرمي استارت زد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برقيهاي شــيراز براي حضور در ليگ يك در اولين قدم قرارداد صادق كرمي را به مدت يك فصل تمديد كردند. كرمي در پســت دفاع مياني به ميدان رفته است و يكي از مهرههاي تاثيرگذار اين تيم در فصل گذشته بود. هدايت برق بر عهــده داود مهابادي خواهد بود. تمرينات تيم دســته اولي برق نوين شيراز از اول تير آغاز ميشــود. عليرضا بردبار مديــر عامل برق نوين شيراز ميگويد: «با توجه به نظر سرمربي تيم و كادر فني قرار اســت ما از روز دوشنبه تا پنجشنبه همين هفته از بازيكنان اميد خود شــروع به آزمايشگيري كنيم و از روز شنبه هفته آينده هم تمرينات خود را به صورت رسمي شروع ميكنيم. ما فعا با تعدادي از بازيكنان فصل قبل قرارداد را تمديد و همچنين يك ليســتي از بازيكنان مستعد شيرازي كه در ليگهاي مختلــف حضور دارند را آماده كردهايم و در حال مذاكره با آنها هســتيم. با ســعيد خردمند بازيكن شيرازي فصل قبل مسجد سليمان هم قرارداد منعقد كردهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.