آغاز تمرينات نفت از هفته آينده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبــال نفــت تهران سرانجام وارد بازار نقل و انتقاالت شــده و از اوايل هفتــه در تدارك تمديد قرارداد با بازيكنان ســابق و مذاكره بــا چند گزينه مورد نياز است. قرار اســت نفتيها تا پايان هفته ســرمربي خود را هم معرفي كنند.

از اين رو با انتخاب ســرمربي، اين تيم از هفته آينده تمرينات را آغاز ميكنــد تا از ديگر رقبا عقب نماند.

طي روزهاي گذشــته منصور عرفانيان سرپرســت باشگاه نفت تهران در جلسهاي با محمد قاضي، عليرضــا عزتي و ميــاد فراهاني پيرامــون تمديــد قــرارداد اين 3 بازيكن به مذاكره پرداخت.

در ايــن جلســه عرفانيــان قــول داد كــه تمــام مطالبــات آنهــا را پرداخت خواهــد كرد اما بازيكنــان عنوان كردنــد تا زماني كه اين مطالبات پرداخت نشــود قراردادشان را تمديد نخواهند كرد.

در ميــان گزينههــاي سرمربيگري اين تيم شانس حميد استيلي بيشتر از بقيه است و قطعا اگر اين اتفاق بيفتد در آن صورت بازيكنان بايد با نظر سرمربي جذب شــوند. تا همين جا هــم نفتيها زمانهاي مفيد بسياري را از دست دادهاند و هر چه به شــروع فصل و پايان زمان نقل و انتقاالت نزديك شــويم ســختي كار براي اين تيم بيشتر هم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.