محمودينيا: مي خواهيم يكي از مدعيان صعود باشيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمود محمودينيا سرپرســت باشگاه مس رفســنجان درباره آخرين وضعيت تيمش ميگويد: «روزهاي پركاري را پشــت سر گذاشتهايم و نتايج خوبي هم به دســت آوردهايم. بعد از اينكه علي ســامره را بهعنوان سرمربي تيــم معرفي و كادرفني را تكميل كرديم، ســعيمان بر اين بود تا بازيكناني را كه نياز داشــتيم به خدمت بگيريم. هدفمان اين است كه تيم باكيفيتي را براي فصل آينده داشــته باشــيم و در كنار اين يكي از مدعيان صعود هم باشــيم. هيچكس از االن نميتواند قــول صعود بدهد اما تمام تاشمان اين اســت كه از مس يك تيم مدعي بسازيم.» سرپرست باشگاه مس رفسنجان در حمايت از علي سامره ميگويد: «به دنبال اين هستيم تا سالهاي بعد هم علي سامره را كنار تيم داشته باشــيم اما نتايج فصل آينده بسيار تأثيرگذار اســت. اگر در فصل پيشرو نتايج خوبي بگيريم حضور ســامره در سالهاي آينده هم تضمين ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.