مس كرمان به دنبال بازيكنان جديد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد نخعي ســرمربي تيم فوتبال مس كرمان درباره شــرايط تيمش ميگويد: «ما بر اساس ليستي كه تهيه كردهايم به دنبال تمديد قرارداد بازيكنان مد نظر خود و همچنين جذب بازيكنان جديد بوديم كــه تا امروز مطابق برنامه حركت كردهايم. در روزهاي آتي ما چند بازيكن شــاخص بخصوص در دو پست دفاع وسط و مهاجم نوك جذب خواهيم كرد تا درصد زيادي تيم خود را تكميل كرده باشــيم و با شروع تمرينــات به ترميم نقاط ضعف خود بپردازيم.» نخعــي درباره نحوه جذب بازيكنان اينطور ميگويد: «ما بر اســاس سيستم بازي كه در نظر داريم و همچنين رفع نقاط ضعف تيم ســال قبل و بر اساس پر كردن جاي خالي بازيكنان جدا شده تيم، نفرات مد نظر خود را مشــخص كردهايم و بر اســاس كارنامه و توان فني بازيكنان اقدام به جذب نفرات مد نظر خود ميكنيم و اصا به دنبال جذب اسامي بزرگي كه توان فني كمي دارند نيســتيم ضمن اينكه نميخواهيم بيهوده در يك پست بيش از حد مورد نياز خود، بازيكن همطراز جذب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.