باصفا ملوانی شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايمان باصفا هافبك ســابق تيمهاي استقال تهران و خوزستان كه دو فصل گذشــته را براي گذراندن خدمت مقدس سربازي در تيم فجرسپاسي شيراز گذرانده بود با امضاي قراردادي يكساله به باشگاه ملوان پيوست. باصفا كه در بقاي فجريها در فصل گذشــته نقش مهمــي را ايفا كرد و با به ثمر رســاندن 7 گل يكي از بهترين بازيكنان اين تيم شيرازي در دسته اول بود بعد از مذاكراتي كه با ملوانيها داشت به اين تيم پيوست تا فصل آينده را در جمع شاگردان نادر دست نشان در انزلي سپري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.