درآمد3 میلیاردي گسترش از رضايتنامه بازيكنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هرچند با شــروع رسمي تمرينات تراكتورســازي، حواشــي ايــن تيم تا اندازهاي كاهش پيدا كرده اما با خبرهايي كه دربــاره رفتن برخــي بازيكنان اين تيم در شرايط حســاس كنوني شنيده ميشــود، تراكتــور همچنان آبســتن حوادث است. در شــرايطي كه تراكتور بايد به هر طريقي شــده بازيكنانش را حفظ كند، ســعيد آقايي را از دســت داده و محمد نادري بهعنوان جانشــين او هم با مصدوميت مواجه شده. محمد ابراهيمي با اينكه در تمرين حاضر شده اما با پســت خداحافظياش در صفحه اجتماعي خود، حســابي هــواداران را بابت رفتنش نگران كرد و خالد شفيعي هم با مطرح شدن پيشنهادهايش يكي ديگر از بازيكناني اســت كه اين روزها اخبــار نقــل و انتقاالتي تراكتــور را به خود اختصاص ميدهد. درســت است كه فوتبال حرفهاي شــده و هر كدام از بازيكنان ميتوانند هر تصميمي بگيرند اما شــرايط خاص تراكتور، خواه ناخواه وجه حرفهاي فوتبال را زير سايه تعصب و اعتقادات بازيكنان قرار ميدهد.

مهــدي كياني، بهعنــوان كاپيتان تراكتورســازي، صحبــت دربــاره اين شــائبهها را از خبرهايــي كــه درباره ابراهيمي شــنيده ميشــود، شــروع ميكنــد: « محمد از بازيكنان قديمي و متعصب تراكتور اســت كه قطعا در اين شرايط سخت تيم را تنها نميگذاشت. همــه آن بازيكناني كه بــا تيم قرارداد داشــتند ماندند و ساير بازيكنان به جز خالد نيز تمديد كردهاند. همه ميدانند دراين شــرايط نبايد پشت تيم را خالي كرد. همه هستيم براي اينكه تراكتور را به روزهاي خوبش بازگردانيم.»

مهدي كيانــي همچنيــن درباره ناراحتــي هــواداران از خالد شــفيعي ميگويــد: « خالــد در تراكتور ميماند و او هــم امروز يا فردا قــرارداد خود را تمديد خواهد كرد. اگر شــنبه در تبريز حاضر نشد به دليل كارهای شخصياش بود. شك نكنيد خالد در تمرينات حاضر ميشــود. او هواداران را دوست دارد و هــواداران نيز مطمئنــا خواهان ماندن خالد هســتند.» او تأكيد ميكند: « به شــخصه با خالد صحبت كرده ام، او ۲، ۳ پيشــنهاد خوب از تيمهاي داخلي و كره جنوبي داشــت كه همه را به خاطر تراكتور رد كرد تا به عشق هواداران در تيم بماند.»

كيانــي همچنيــن دربــاره نحوه جدايي ســعيد آقايي از تراكتورســازي توضيح ميدهــد: « فوتبــال حرفهاي شده و نميتوان اينگونه مسائل را مورد نقد قرار داد. ســعيد چند ســال براي تراكتور زحمت كشــيد و پســر خوبي اســت. نميتوانيم بگوييم چرا آقايي در تراكتور نماند و چرا رفت، او ديگر از تيم جدا شده و بايد برايش آرزوي موفقيت داشته باشيم.»

او كه آينده تراكتورسازي در ليگ هفدهم را روشن ميداند، در اين رابطه ميگويد: «به جــز آقايي همه بازيكنان حفظ شدهاند. هواداران بدانند كه سال آينده نيز ۰۰۱ درصد تراكتورسازي يك تيم مدعي خواهد بود و اين تيم را مانند سالهاي گذشته باال نگه ميداريم. خدا را شــكر تمرين ديروز هم برگزار شد و اكثر بازيكنان حضور داشــتند. با قدرت كار خود را آغــاز كرديم. اميدوارم كادر فني جديــد نيز بتواند ســال خوبي را پشت سر بگذارد.»

محمدرضا اخبــاري دروازهبان فصل گذشته تراكتورسازي به واسطه قراردادش با ســايپا اكنون بازيكن اين تيم محسوب ميشــود. اين دروازهبــان مليپوش بعد از پايان اردوي تيم ملي اين روزها مشــغول استراحت اســت اما وضعيتش براي فصل هفدهــم فوتبال هنوز مشــخص نيســت. مسووالن تراكتورســازي خواهان دريافت رضايتنامه اخباري از سايپا و تمديد قرارداد با اين دروازهبان هستند اما هنوز نتوانستند

تمرينات تراكتورسازي به طور رسمي شروع شــده و غيبت محمد ايرانپوريان در اين تمرينات، يكي از بزرگترين ابهامات را به دنبال داشــته است. ايرانپوريان با اشاره به همه شايعاتي كه اخيرا دربارهاش مطرح شــده، ميگويد: « در اين مدت شــايعات زيادي در موردم ايجاد شــد كه البته اين شــايعات در سالهاي گذشــته هم وجود داشت. هميشــه گفتهام كه اولويت اول و آخرم تراكتورسازي است.»

او به پيشنهادهايي اشاره ميكند كه به خاطر تراكتور رد كرده اســت: «واقعيت اين است كه امسال پيشــنهادهاي بسيار نظر مديران اين باشــگاه را جلب كنند. از ســوي ديگر يحيي گل محمدي سرمربي تراكتورســازي نيــز قصد دارد شــخصا از طريق علي دايي پيگير رضايتنامهاش شود. گل محمــدي در اين رابطه گفته بود: « از طرف باشگاه تراكتورســازي به سايپا نامه زديم و سعي ميكنيم رضايت آنها را براي صدور رضايتنامه محمدرضا اخباري جلب كنيم. من در روزهاي گذشته تالش كردم كه با عليآقا (دايي) صحبت كنم اما موفق خوبي را بهخاطر تراكتورســازي رد كردم و در گذشــته هم اين اتفــاق رخ داده بود. يــك فصل ديگــر قــرارداد دارم و در اين تيــم ميمانم. اميدوارم روزهاي خوبي را با تراكتورسازي تجربه كنم.»

ايرانپوريــان در مــورد غيبــت در تمرينات تراكتورسازي به دليل مصدوميت تأكيــد ميكند: «من در ايــن مدت روي زانويم كار كردم، چون در فصل گذشــته فشــار زيادي به زانويم وارد شد و مدتها با مصدوميت بازي كردم. خوشبختانه االن شــرايط خوبي دارم و بهزودي در تمرينات تراكتورسازي حاضر خواهم شد.» نشــدم. اميدوارم رضايت باشــگاه سايپا را جلب كنيم و اخباري را با توجه به شرايط ســختي كه داريم براي يك سال ديگر در تراكتورســازي نگه داريم.» همچنين قرار اســت اخباري براي تعييــن تكليف خود در يكــي، دو روز آينده به ديدار مديرعامل باشــگاه ســايپا برود و پاي ميــز مذاكره بنشيند. بايد ديد ظرف روزهاي آينده چه اتفاقي پيرامون اين دروازهبان مليپوش رخ ميدهد.

بعد از بازي گسترش فوالد مقابل استقالل در هفته بيســت و هفتم ليگ برتر فراز كمالوند ســرمربي آبيهــاي تبريزي به شــدت عليه دو بازيكن تيمش به نامهاي كوروش ملكي و مگنو باتيســتا موضع گرفت و آنهــا را دليل اصلي به تساوي كشيده شــدن مسابقه عنوان كرد. او در مصاحبه خود گفته بود ملكي ديگر رنگ حضور در تركيب گســترش فوالد را نميبيند و البته از

بعد از جدايي فراز كمالوند از گسترش فــوالد، به نوعي اســكلت كلي تيــم به هم ريخــت. كمالوند كه رفت، مرتضي اســدي را بــا خــود برد و مذاكــره بــا برزيليهاي تيــم را هم آغاز كرد. عــالوه بر آن داريوش شجاعيان كه از نيمفصل قصد رفتن داشت، خيلي جدي در آستانه جدايي قرار گرفت و فوالديها هم براي جذب دخسوس پا پيش گذاشتند تا دروازهبان اين تيم هم يكي ديگر از جداشــدهها باشد. در مقابل گسترش تنها امين حاج محمدي، احمدرضا زنده روح، علي فتحيان و مهرداد قنبري را جذب كرده است. با اين حال اما نميتوان از ديد كلي، عملكرد گســترش فوالد را نسنجيده دانست چرا كه آخرين خبر: گســترش با تصميمهايي كــه در اين فصل نقل و انتقــاالت گرفته، يكي از باهوشترين تيمها بوده است. اين باشگاه تا كنون توانسته يــك ميليارد و نيم بابت رضايتنامه ســعيد آقايي از ســپاهان بگيرد و حاال اعالم كرده كه براي رضايتنامه داريوش شــجاعيان هم يــك ميليارد و نيم ديگــر ميخواهد. با اين حســاب چنانچه انتقال شجاعيان هم قطعي شود، گسترش فوالد توانسته بابت انتقال دو بازيكن خــود ۳ ميليارد تومان به جيب بزند كه اين اوج تيزهوشــي يك باشگاه در فصل نقل و انتقاالت را نشــان ميدهد. گسترش بعد از اين درآمدزايي شــايد براي خيلي از باشگاهها مشكلساز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.