چهره جديد برزيل ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوبآهن با سه نايب قهرماني و حضور در جمع مدعیان لیگ برتر در سالهاي گذشته، حاال به دنبال چیز ديگري است. اين تیم اصفهاني كامال متوجه است كه چقدر قافیه را به سپاهان باخته است، به همین دلیل حسیني را از اصفهان ميراند و خود را به مربي كه بیشترين افتخار را در لیگ برتر دارد، ميسپارد. ذوبآهن در انديشه جايگاهي بهتر از سالهاي گذشته است و اين يعني انديشیدن به قهرماني در لیگ هفدهم. همانقدر كه ذوبآهن و مديرانش به يك قهرماني در لیگ برتر نیاز دارند، قلعهنويي هم براي نیفتادن از آب و تاب، بايد دوباره كار خارق العادهاي در اين رقابتها انجام دهد تا بتواند جايگاهش را حفظ كند. دارد و به طور حتم در اين فصل با جذب بازيكنان خوب و حفظ بازيكنان موثــرش و از همه مهمتر بــردن قلعهنويي از تبريز به اصفهان به چيزي غير از قهرماني فكر نميكنند.

رقابت ذوبآهن و ســپاهان در اصفهان چيزي پنهاني نيســت اما ذوبآهن اصفهان در ليگ برتر با توجه به نتايج رقيبش در اصفهان، كامال نااميد است. سپاهان با 5 بار قهرماني در ليگ برتر كامال از رقيب ديرينه خــود پيش افتاد و براي مديران اين تيم كه اتفاقا مدعي حرفهاي گري و كاربلدي هســتند، اين مساله دشوار ميباشد.

روي هميــن حســاب بايــد گفت كــه انتظار سبزپوشــان اصفهاني چيــزي غيــر از قهرماني از قلعهنويي نيســت و ســرمربي ســابق تيم ملي در اصفهان و البته اينبار با ذوبآهن به دنبال قهرماني ليــگ برتر خواهد بود. هر چند روز معارفه قلعهنويي دو طرف يعني هم قلعهنويي و هم مديران ذوبآهن انتظار قهرمانــي در ليگ هفدهــم را رد كردند اما بايــد اذعان كرد، قلعهنويي در صورتي اين بار نيز در اصفهان بهعنوان يك مربي موفق ظاهر خواهدشــد كه بتواند ذوبآهن را نيز مانند سپاهان به قهرماني برســاند و به طور حتم حركت نكــردن قلعهنويي و تيمــش در ليگ هفدهم در اين مســير خيلي زود او را از اصفهان دور خواهد كرد. پيش از هر كســي قلعهنويــي ايــن را ميداند امــا او روز معارفهاش از پذيرش اين مسووليت با گفتن جملهاي ظاهرا شانه خالي كرد.

خروج ۴۱ بازیكن از ليست صنعت نفت آبادان

انتخاب فراز كمالوند بهعنوان ســرمربي جديد تيم نفت آبادان با تغييرات زيادي در اين تيم همراه شــده، به طوري كه ۴۱ بازيكن فصل گذشته تيم زردپوش آبادان، بايد براي ادامه فوتبال راهي تيمهاي ديگري شوند كه تاكنون سه نفر از اين بازيكنان تيم جديدشان را مشخص كردهاند. ليست بازيكنان خروجي نفت آبادان شــامل ۴ بازيكن خارجي و ۰۱ بازيكــن داخلي اين تيم ميشــود. گوي هيان كيم، رشــيد البي، برنو اوليويرا و علي صالح هاشم نفرات خارجي جدا شده از صنعت نفت آبادان هستند.

ضمن اينكه از بين بازيكنان ايراني هم اســامي نفراتــي چون ميالد جهاني، اميــر زليكاني، مجتبي ممشــلي، محمــد پورمحمــد، بهادر عبــدي، رضا نورمحمدي، حكيم نصــاري، رضا نوروزي، مصطفي احمدي و عقيل اعتمادي از ليســت تيم نفت خارج شــده و نفرات جديدي جايگزين آنها شدهاند تا اين تيم با تركيبي كامال متفاوت براي دوره جديد ليگ برتر آماده شود.

ادامه روند تقویت فوالد خوزستان

رقابت ذوبآهن و سپاهان در اصفهان چیزي پنهاني نیست اما ذوبآهن اصفهان در لیگ برتر با توجه به نتايج رقیبش در اصفهان، كامال ناامید است. سپاهان با 5 بار قهرماني در لیگ برتر كامال از رقیب ديرينه خود پیش افتاد و براي مديران اين تیم كه اتفاقا مدعي حرفهاي گري و كاربلدي هستند، اين مساله دشوار ميباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.