گسترش، دخسوس را به فوالد ميفروشد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خالد شــفيعي تنها بازيكني اســت كه قــراردادش بــا تراكتورســازي پايان يافتــه اما براي تمديد قــرارداد با مديران باشــگاه به توافق نرســيده است. شفيعي كه گفته ميشــود يك پيشنهاد از كشور كــره جنوبي نيــز دريافت كــرده، هنوز تصميمي براي آيندهاش نگرفته اســت. از اين رو مســووالن تراكتورسازي همچنان به دنبــال توافق با اين بازيكن هســتند. يحيي گلمحمدي سرمربي تراكتورسازي درباره وضعيت شــفيعي گفته: «ما با خالد شــفيعي صحبتهاي زيادي انجام داديم و من شــخصا اميدوارم كه او با باشگاه به توافق برســد، باز هم ميگويم با توجه به محدوديتهايي كه داريم كارمان دشــوار اســت.» از ســوي ديگر كاظم محمودي سرپرست تراكتورسازان از برگزاري جلسه ديگري با خالد شــفيعي خبــر ميدهد و در ايــن رابطه ميگويد: «شــفيعي پيش از اينكه بــه كرهجنوبي برود، به باشــگاه تراكتورســازي خواهد آمد تا صحبتهاي پاياني را با او انجام دهيم. اميدوارم بتوانيم بــا اين بازيكــن به توافق برســيم.» همه اينها در شــرايطي اســت كه پيش از اين زمزمههايي درباره درخواست شفيعي براي باال بردن مبلغ قراردادش مطرح شده بود.

فرناندو دخســوس دروازهبان برتر ليگ پانزدهــم فوتبــال ايــران در فصل گذشــته پيراهن گســترش فــوالد را برتن كــرد. اين دروازهبان برزيلي يك ســال ديگر با گسترش فوالد قرارداد دارد و در روزهاي گذشــته در تمرينات اين تيم نيز حاضر شــده است. حاال اما باشــگاه فوالد خوزســتان با ارسال نامهاي به گســترش فوالد خواهان جذب دخسوس شده است. دخســوس در استقالل خوزستان ســابقه همكاري با ســيروس پورموســوي را دارد و به همين خاطر اين مربي درخواســت جذب دروازهبان برزيلي را داده اســت. باشگاه گســترش فوالد كه اين روزهــا در امر فروش بازيكن بســيار فعال عمل ميكند، با توجه به اعتقاد لوكا بوناچيچ به كوروش ملكي احتمال دارد با جدايي فرناندو دخســوس هم موافقت كند و اين دروازهبان را در ازاي دريافت مبلغي به فوالد خوزستان بدهد.

مشكل اما اينجاست كه وقتي پورموسوي از مديران فوالد درخواســت تمديد قرارداد با ماتياس چاگو و البته عقــد قرارداد با آلويس نانگ مهاجم فصل گذشته استقالل خوزستان را كرده بود، مديران باشگاه اعالم كرده بودند طبق تصويب اعضاي هيات مديره اين باشگاه نميتواننــد بازيكن خارجي براي اين فصل به خدمت بگيرنــد. با اين شــرايط بايد ديد آيا اعضاي هيات مديره باشــگاه فوالد خوزستان اجازه عقد قرارداد با بازيكنان خارجي را صادر كردهاند يا دخسوس به خاطر نمايش خوبش در دو ۲ سال گذشته اجازه حضور در اين تيم را پيدا كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.