عاشوري: امیدوارم ويسي به وضعیت استقالل خوزستان سروسامان بدهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي اصغــر عاشــوري هم از آن دســته بازيكناني اســت كه بــا همه عالقــهاي كه به اســتقالل خوزستان داشــت اما نخواست با اين شرايط در اين تيم بماند.

جدايــي او از اين تيم اما بــه لحاظ اينكه قــراردادش بــه پايان رســيده بود، بــا موانع و مشــكالتي كه ســاير بازيكنان بــا آن رو به رو بودند، همراه نيســت. بازگشــت او به فوالد به نوعي بازگشــت به تيم سابقش است. بخصوص كه حضور سيروس پورموســوي هم به تصميم عاشوري براي رفتن به اين تيم دامن زده است.

او البتــه داليــل جدايــياش را تمايل به پيشــرفت ميدانــد و در هميــن رابطه توضيح ميدهــد: «من از بــازي در اين تيــم خاطرات خوبي دارم و با استقالل خوزستان قهرمان ايران شدم. من به اين دليل فوالد را انتخاب كردم كه قبال هم سابقه حضور در مجموعه اين باشگاه را داشتم. از طرفي آقاي پورموسوي بعد از اينكه به فوالد رفت به من پيشنهاد داد و همه اين مسائل باعث شد تا در نهايت اين تيم را انتخاب كنم.»

هافبك جديد فوالد خوزســتان همچنين تأكيد ميكند: «من ميتوانم در فوالد پيشرفت كنم و از امكانات اين باشــگاه بهترين اســتفاده را ببرم. قرارداد من با اســتقالل خوزستان تمام شده بود و خوشحالم كه حاال به فوالد پيوستم.»

عاشــوري بــه حضور عبــدا... ويســي در استقالل خوزستان اشاره ميكند و درباره شرايط اين تيــم در فصل جديد ميگويد: «من به هيچ عنوان دوســت ندارم اتفاق بدي براي استقالل خوزســتان رخ بدهد، چون در ايــن تيم بازي كردم و قهرمان ايران شــديم. آقاي ويســي هم مربي بزرگي اســت و من اميدوارم او به وضعيت اســتقالل خوزستان سروسامان بدهد تا اين تيم بتواند دوباره به روزهاي خوبش برگردد.»

عاشوري در پاســخ به اين سوال كه فوالد در فصــل جاري به دنبال چه جايگاهي اســت، توضيح ميدهد: «تمام تالش ســرمربي جديد و همچنين بازيكنان اين است كه فوالد در بهترين رتبــه قرار بگيــرد. من اميدوارم هــواداران اين تيم را خوشــحال كنيم و مطمئن باشــيد فصل آينده براي كسب ســهميه ليگ قهرمانان آسيا ميجنگيم. اميدوارم بهترين عملكرد را داشــته باشيم و از حيثيت تيم فوالد دفاع كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.