باتیستا:باكمالوندرابطهخوبيدارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشــتباه هافبك برزيلي نيز انتقاد كرد. درســت يك روز بعد از بازي گســترش فوالد و استقالل باتيســتا نزد كمالوند رفت و بابت اشتباهش از او عذرخواهي كرد؛ كمالوند نيز در مصاحبه ديگري از عالقــهاش به هافبك برزيلي ســخن گفت تا درباره مگنو ماجرا پايان يابد. در راســتاي همين ابراز عالقه بود كه شــنيده ميشد كمالوند بعد از جدايي از گســترش و حضور در صنعت نفت مذاكراتي با باتيستا داشته است. با اين حال بعد از اينكه اين بازيكن قراردادش را به طور رسمي با گسترش فوالد فسخ كرده، گمانه زنيها درباره حضور او در صنعــت نفت آبادان خيلي جديتر از قبل مطرح ميشود. باتيستا درباره جدايياش از گســترش فوالد ميگويد: «من ۳ سال خيلي خوب در گســترش فوالد داشتم و توانستم براي اين تيم بازي كنم. اميدوارم در آينده نيز باشگاه گســترش فوالد موفق باشد و بتواند نتايج خوبي بگيرد.»او دربــاره اينكه گفته ميشــود مقصد بعــدياش صنعت نفــت آبادان اســت، توضيح ميدهــد: «من با فراز كمالوند رابطه خوبي دارم. او مربي بزرگي است و دوستش دارم.»

باتيستا عصر ديروز رسما به صنعت نفت پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.