حاال نوبت جوانان بوشهري است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه فوالد خوزســتان پس از انتخاب سيداكبر پورموســوي از انتهاي هفته گذشته فعاليت خود در فصل نقلوانتقاالت را آغاز كرد تا تيم خوبي را مهياي حضور در هفدهمين دوره ليگ برتر كند. فوالديهــا ابتدا قرارداد بازيكنان تاثيرگذار فصل گذشــته خود از جمله ايوب والي، ســينا مريدي، احمد عبدا...زاده، عبدا... ناصري و عبدا... كرمي را تمديد و در كنار آن نسبت به جذب بازيكناني جديد اقدام كردند.

باشــگاه فوالد خوزســتان تا امروز موفق به جذب حميد گلزاري امجد، هافبك فصل گذشــته تيم گلگهر ســيرجان، مهدي رحيمزهيوي، مهاجم پيشين تيمهاي الشــحانيه قطر و اســتقالل خوزســتان، علياصغر عاشــوري، هافبك فصل گذشته اســتقالل خوزستان، آرمان رمضاني، مهاجم مس رفسنجان، پيمان شيرزادي، مدافع چپ فصل گذشته استقالل خوزستان و در نهايت ايمان مبعلي، هافبك فصل گذشته نفت و يكي از بهترين پاســورهاي فوتبال ايران شدهاند. مسووالن باشگاه فوالد مدعي شدهاند در ادامه فصل نقلوانتقاالت روند تقويت تيم سرخپوش فوالد خوزستان ادامه خواهد داشت و ديگر بازيكنان مدنظر پورموسوي نيز جذب اين تيم خواهند شد.

گفته ميشــود سوشــا مكاني، سنگربان ســابق پرســپوليس و فوالد يكي از گزينههاي مدنظر اين باشــگاه براي تقويت خط دروازه اين تيم است. در همين راستا ســيد سيروس پورموســوي بنا به توصيه مديران باشگاه فوالد خوزستان و كم شدن بودجــه اين تيم قصد دارد از اســتعدادهاي جوانان جنوبي اســتفاده كند. از اين رو اين بار با شناســايي برخي اســتعدادهاي جوان روي دو بازيكن شاهين بوشهر دست گذاشــته است. حسين غريبي و رضا دهقان دو بازيكن مورد نظر پورموسوي هستند. به همين دليل باشگاه فوالد با ارسال درخواستي رسمي خواهان جذب اين دو بازيكن شد. قرار است بوشهريها با بررسي اين درخواست شرايط انتقال اين دو بازيكن را به باشگاه فوالد خوزستان اعالم كنند تا مقدمات انتقالشان فراهم شود.

انتظار حضور در جمع تيمهاي باالي جدول را داریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.