اژدريزاده: موانعي بر سر تمديد قرارداد بختیار رحماني وجود دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضــا اژدريزاده، مديرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان در خصوص وضعيت بختيــار رحماني و احتمال جدايي او از فوالد خوزســتان توضيــح ميدهد: «بختيار رحماني يكي از محصوالت باشگاه فوالد خوزستان است و به شخصه عالقه زيادي به او دارم. دوســت دارم قرارداد بختيار را با فوالد تمديد كنم اما موانعي وجود دارد كه بايــد آن را برطرف كنيم. اگر موفق به رفع اين موانع شــويم قرارداد او را نيز تمديد ميكنيم.» مديرعامل باشــگاه فوالد خوزستان در مورد جذب بازيكن خارجي تأكيد ميكند: « احتمال جذب بازيكن خارجي كم است اما باز هم در صورت نياز كادرفني در اين خصوص نيز اقدام خواهيم كرد.» اژدريزاده با تأكيد بر برگزار نشــدن اردوي خارجي فوالد، ميگويد: «ما براي آمادهســازي جهت حضور در هفدهمين دوره ليگ برتر اردوي خارجي برگزار نخواهيم كرد اما به احتمال زياد از ۰۳ خردادماه در زنجان يك اردوي داخلي برگزار ميكنيم.» او همچنين در خصوص خواستههاي اين باشگاه در هفدهمين دوره ليگ برتر توضيح ميدهد: «من هميشه گفتم فوالد ظرفيت خوبي در فوتبال باشــگاهي كشور دارد و از امكانات سختافزاري و زيرساختهاي حرفهاي خوبي برخوردار اســت. با توجه به اين شــرايط انتظار داريم در هفدهمين دوره ليگ برتر نيز در باالي جدول قرار داشــته باشيم اما هر اتفاقي بيفتد ما در كنار يكديگر به فعاليت ادامه خواهيم داد و از هم حمايت ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.