شروع پرانرژي شماره يك جديد تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با توجه به جدايي احتمالي محمد رضــا اخباري از تراكتورســازي و اينكه باشــگاه تبريزي از جذب بازيكن جديد محروم اســت، فرزين گروسيان احتماال در ليــگ هفدهم پيراهن شــماره يك سرخپوشــان تبريــزي را برتن ميكند و درون دروازه ميايســتد. گروسيان از روز گذشته با تراكتورسازان شروع كرد و نشان داد انگيزه زيادي براي حضور در تركيب تيمش دارد. او كه دو سالي است در تراكتورسازي بهعنوان دروازهبان دوم حضور دارد، فرصت زيادي براي حضور در تركيب اصلي پيدا نكرده اما بســيار اميدوار اســت در ليــگ هفدهم بتواند روزهاي خوبي را سپري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.