دست جانشین آقايي شكست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا جدايــي ســعيد آقايــي از تراكتورســازي و بازگشــت محمد نادري بــه اين تيم، همــه نادري را جايگزين سعيد آقايي در سمت چپ دفاعي معرفي كردند. اين بازيكن كه شنبه اولين جلسه تمريني خود را با تراكتور سپري ميكرد از ناحيه دست دچار شكستگي شد. به دليل اينكه تيم هنوز پزشك ندارد گل محمدي از نادري خواســت تا چند روز صبر كند تا تكليف پزشــك تيم مشخص شود و درمان نادري را آغاز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.