مربي پیشین پرسپولیس دستیار گلمحمدي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم تراكتورسازي پس از انتخاب يحيي گلمحمدي بهعنوان سرمربي در پي انتخاب مربي دروازهبانان براي فصل جديد بود كه در همين راســتا با ژوزه مندز برزيلي به توافق رسيد. اين مربــي كه در تيم پرســپوليس هم دســتيار يحيي گلمحمدي بود، سهشــنبه شــب به تبريز ميرسد و از چهارشنبه رســما كارش را شروع خواهــد كــرد. او ســابقه كار كردن در تيــم دامــاش گيــالن را هم در كارنامهاش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.