شاهكاري به نام قراردادهاي 6 ماهه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

استقالليها مدعي هستند در آرامش كارهاي نقل و انتقال و تمديد قراردادها را انجام ميدهند اما آرام آرام صداي اعتراض بازيكنان هم شــنيده ميشود. قراردادهايي كه يكطرفه و به نفع باشگاه استقالل است و بازيكنان را مجبور ميكننــد اين برگهها را امضا كنند. نكاتي كه نشــان ميدهد اين قراردادها حتي اگر 5-4 ســاله هم باشد در نيمفصل يا پايان فصل ميتواند به دلخواه باشگاه و بدون پرداخت غرامت، يكطرفه فسخ شود. بازيكنــي كه امروز با ســر وصدا و بهعنوان بمب به ايــن تيم ميآيد بدون هيچ حقي بيرون گذاشــته ميشــود. اين قراردادها حــاوي نكات عجيب و باورنكردني اســت. مثل اين بند كه در صــورت مصدوميت، بازيكن حق و حقوق خود را از شــركت بيمه بايد بگيرد و باشگاه در اين مورد مسووليتي براي پرداخت حقوق ندارد. از اين دســت شــرايط عجيب در استقالل كم نيســت همانطور كه بختيار رحماني را فقط به اين شــرط كه به پرســپوليس و يا سپاهان نرود، بدون پرداخت حقوق در نيمفصل آزاد كردند. بايد از فدراســيون و ســازمان ليگ پرســيد كه چرا به اين نوع قراردادها نظارتي نــدارد و چرا حقوق بازيكنان به ســادگي ناديده گرفته ميشود؟ به نظر ميرســد بازيكنهاي فوتبال نه ميتوانند طلبهاي گذشته خود را بگيرند و نه به قراردادي كه امضا ميشود ميتوان اعتماد كرد. اين رويهاي اســت كه اين روزها در اســتقالل و در آرامش انجام ميشود و شايد هم به همين دليل است كه عدهاي از بازيكنان از اين تيم دور شدهاند چــرا كه هم در مذاكرات و هم در نوع قراردادها صداقت حرفهاي گم شــده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.