استفاده از نام وزير ورزش در نقل و انتقاالت استقالل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

طرفداران اســتقالل هنوز هم از مديران باشــگاه خود در مورد خريدهاي جديــد رضايت ندارند. اســتقالل در نقل و انتقاالت رونــد عجيبي را طي ميكند و يكي از بحرانهايش ساز و كار مذاكرههاست. يكــي از پروژههايي كه ناتمام ماند، ماجراي قرارداد با مرتضي تبريزي بود كــه مذاكرات ابتدايي به نتيجه نرســيد اما چرا؟ چه عاملي باعث شــد كه تبريزي به اســتقالل نزديك نشود؟ وقتي مديران باشگاه به صراحت گفته بودند در مورد شــخص تبريزي، وزير ورزش بايد نظر بدهد، تبريزي هم با شنيدن اين اخبار ترجيح داد در ذوبآهن فوتبالش را ادامه دهد و از چنين اظهارنظرهايي دور باشد. اينكه در باشــگاه اســتقالل، از نام وزير ورزش و جوانــان هزينه كنند تا بر خالف ميل ســرمربي بازيكني از اســتقالل دور شــود، از عجايب است. ناگفته پيداست كه وزير ورزش هرگز درباره استخدام يك بازيكن با باشگاه استقالل وارد گفت و گو نميشود. چنين بحثهايي نه در پرسپوليس مطرح بوده و نه در استقالل. وزير ورزش اگر در پــي اظهارنظر در اين زمينهها بود، تغييــرات كالنتري را تا امروز در اين باشــگاهها پديد ميآورد. وقتي وزيــر در موضوعاتي كالنتر در اين دو باشــگاه از ثبات حرف زده، چگونه ممكن است در كوچكترين مسائل باشگاه وارد بحث شود؟ اســتفاده از نام وزير در چنين موضوعاتي، در اســتقالل سوابقي هم دارد. در دوره وزارت دكتــر محمود گودرزي در وزارت ورزش و جوانان با همين دست حرفها از وزير چهرهاي ساختند كه در امور فوتبال دخالت ميكند. بسياري از نقدهايي كه به مديريت استقالل وارد بود، به سمتي پيش رفت كه منتقدان با وزير ورزش و جوانان به تضاد رسيدند. اتفاقات ناگوار و نتايج بد در اســتقالل و پرسپوليس به نام وزير نوشته شد و يكي از مســائلي كه وقت و انرژي وزارتخانه را گرفت همين مســائل دم دستي اما دست و پاگير بود. استقالل انگار ميخواهد همان تجربه را تكرار كند. مسوول نقل و انتقاالت باشگاه در مورد جذب يك بازيكن از نظر وزير حرف ميزند، از اينكه وزير درباره فالن بازيكن فالن نظر را داشته است. با طــرح اين حرفها توجه ندارنــد كه جايگاه وزارت ورزش كجاســت و مســووليتها و ســياق نگاهش به ورزش و باشــگاهداري چيست. پيشتر نيز از اين دســت اظهارنظرها در استقالل شــنيده بوديم اما مستنداتي در اين زمينه براي طرح اين بحث وجود نداشــت. اين بار مســتنداتي كه در اختيارمان است نشان ميدهد كه در گفت و گوها و مذاكرات معمول براي جذب بازيكنان از نام وزير ورزش براي قرارداد بســتن يا قرارداد نبستن با يك بازيكن استفاده ميكنند. وزارت ورزش و جوانــان در كالنتريــن مباحث فوتبال، مثل فدراســيون يا هيأت مديره اســتقالل و پرســپوليس، با تعامل كوشش كرده تا ثبات و آرامش مديريتي در ورزش پديد آورد. اينكه در بهرهبرداري از چنين ثباتي به اينجا برسند كه نام و نظر وزير را در مذاكره براي جذب بازيكنان مطرح كنند، يعني منزلت جايگاهها را نميشناسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.