از جنوب به شمال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پيشــنهاد سپيدرود بود آنچه باعث شــد مهرداد جماعتي فاصله خوزستان تا گيالن را تاب بياورد. اين مدافع 27 ساله چپ پا كه پيش از اين در دورهاي كوتاه پيراهن تيمهای اميد و تيمملي ايران را هم به تن داشته، كاپيتان فوالد بوده و با اين تيم قهرمان هم شده، بعد از 7 سال اهواز را ترك كرد تا در ليگ هفدهم براي تيم تازه صعود كرده رشت بازي كند. جالب اينكه جماعتي با هدف امضاي قرارداد با تراكتورســازي از فوالد جدا شــده بود اما محروميت اين تيم از نقل و انتقاالت مســير او را به ســوي گيالن تغيير داد و حاال رشــتيها اميدوارند كه اين مدافع باتجربه بتواند جاي خالي شــايان مصلح- كه به پرسپوليس رفته- را برايشان پر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.