با دست پر در راه فيفا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دور جديد مذاكرات فدراســيون فوتبال ايــران با فيفا به منظور بررســي راهكار حل مشــكالت ميزبانــي ايران و عربستان، بعد از ماه رمضان در زوريخ انجام ميشود؛ آنهم در حالي كه مقامات فدراسيون ايران با دستي پرتر از قبل به اين جلســه ميروند. با افزايش مناقشات سياسي ايران و عربستان در ســال 2016 ميالدي، دامنه اين مشكالت به ورزش و به ويژه فوتبال دو كشــور رسيد. به گونهاي كه در جريــان ليگ قهرمانان دو فصل اخير، نمايندگان ايران و عربستان به خواست ســعوديها و با راي كنفدراسيون فوتبال آســيا در كشور سوم از نمايندگان يكديگر ميزباني كردند. اين در حالي است كه به منظور حل اين مشكالت، اواخر ســال گذشته مسووالن فدراســيون فوتبال به اميد آنكه فيفا در اين مناقشــه ميانجيگري كند، راهي زوريخ شدند تا با مذاكره با مســووالن فدراسيون جهاني فوتبال راهحلي براي اين مشكل پيدا شود. دور اول اين مذاكرات بــه نظر براي مقامات فوتبال ايران خوشــايند بود چرا كه به اذعان آنها اگر چه كشــور ســوم همچنان بايد ميزباني ديدارهــاي رودرروي نمايندگان ايران و عربســتان را به عهده ميگرفت اما از لحاظ مالي روند به سود باشگاههاي ايرانــي پيش رفته بــود. هر چند بعدها اعالم شــد مفاد گفت و گوهاي مطرح شــده بايد محرمانــه باقي بماند و در اين خصوص جزييات بيشــتري اعــالم نكردند. درباره ايــن موضوع و تصميمي كه هنوز گرفته نشــده، دبيركل فدراســيون فوتبال ميگويد: «اينكه ســرانجام بازيهاي رودرروي ايران و عربســتان چه خواهد شد، متاثر از سطح روابط باال در بين دو كشور است. با توجه به پروندهاي كه در دادگاه عالي ورزش داريم، در حال پيگيري اين موضوع هســتيم و اميدواريم كه همه چيز به ســود فوتبال ايران پيش برود. قرار بود يك جلســه در تاريخ 31 ارديبهشت در اين خصوص در فيفا داشــته باشيم كه مصادف شد با جلسه فيفا در بحرين.» حاال از فدراسيون خبر ميرسد كه مسووالن فوتبال ايران قرار اســت بعد از ماه رمضان براي برگزاري نشســت دوم با مســووالن فيفــا در خصوص بررســي راهكارهاي حل مشكالت ايجاد شــده در راه ميزباني باشگاههاي ايراني و عربســتاني از يكديگر راهي زوريخ شــوند كه با توجه به تحوالت سياسي اخير در منطقه به نظر ميرسد اوضاع به سود باشگاههاي ايراني باشد. موضوعي كه عليرضا اسدي دبيركل فدراســيون فوتبال دربارهاش گفته: «با توجه به نوع رفتار عربستان با قطر، دستمان پر است. با اين رفتار تقريبا ملموس شــد كه عربستانيها دنبال آن هستند كه در هر جايي با هركســي اختالف پيدا كردند، سريع رابطه شــان را قطع كرده و عنوان كنند مــا بازيهايمان را در آن كشــور انجام نميدهيم. اين موضــوع ميتواند به نفع ما باشــد و آنها بابت نوع رفتارشــان در اين برهه صدمه خواهند خورد.» حمايت تونسيها از قطر هواداران يك تيم تونســي بنــري را در حمايت از قطر به ورزشــگاه بردند كه باعث محروميت ســنگين آنها شــد. اينطور كه روزنامههاي العرب و الراي قطر گزارش كردهاند، واكنشها بــه قطع همكاري كشــورهاي عربــي با قطر همچنان ادامه دارد. در تازهترين اتفاق، هواداران االفريقي تونس در فينال جام حذفي اين كشــور دســت به اقدامي بســيار جالب زدند كه محروميتي سنگين را برايشان به دنبال داشت و آنها را از حضور در 7 بازي خانگي اين تيم محروم كرد. هواداران اين تيم تونسي بنري را به ورزشگاه بردند كه روي آن نوشــته شده بود: «اي حاكمان عرب از شما بيزاريم. شــما قطر را محاصره اقتصادي كردهايد در حالي كه رژيم صهيونيســتي در امان است.» در اين ديدار كه در ورزشگاهي پر از تماشاگر برگزار شد، همه حاضران يكصدا نام قطر را فرياد ميزدند و عليه رژيم اشغالگر قدس شعار ســر ميدادند و آنها را دشمن مســلمانان و اسالم خطاب ميكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.