در مسير اشمايكل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينكه امير عابدزاده هنوز نتوانســته بــراي ماريتيمو به ميدان بــرود، بهانه خوبي براي نااميدياش نيســت. اتفاقا برعكس؛ او با لحني كه انگيزههايــش در آن موج ميزند گفته كه تا پايان قرارداد 4 سالهاش در پرتغال ميماند تا روياي بزرگ خود را در ماريتيمو به سرانجام برساند. تيمي كه به ليگ اروپا صعود كرده و 4 دروازهبان برزيلي دارد. عابــدزاده جوان اما از انتخابش راضي اســت: «شــايد به نظر خيليها اشتباه كرده باشم اما خودم هرگز به اين فكر نميكنم كه اگر به تيم ديگري ميرفتم، چه ميشد. البته كه كار خيلي ســختي دارم اما تواناييهاي خودم را بــاور كردهام و از رقابت كردن لذت ميبرم. االن هم روي هدفم تمركز كردهام و شــك ندارم كه خيلي زود به آن ميرسم.» امير عابدزاده ميگويد كه ميخواهد مثل كاســپر اشمايكل، پا جاي پاي پدرش بگذارد: «موفقيت كاسپر انگيزهام را زياد كرد. من هم بازيهــاي او را دنبال ميكردم و هم هاياليت عملكرد پيتر اشــمايكل را ديدهام. كاسپر بهعنوان فرزند پيتر اشمايكل به موفقيت رســيد و از من هم چنيــن انتظاري ميرود. اينكه او در 27 ســالگي بــه ليگ برتر صعود كرده و در 30 ســالگي قهرمان شده، يعني مسيري براي موفقيت داشته كه آن مسير را كســي نديده و فقط قهرمانياش را ديدهاند اما همين كه در مسير حرفهاي گام ميگذاري و به دنبال هدفت ميروي، يعني موفقيت. اينكه كاسپر هم شرايطش به شرايط من شبيه است، يــك دليل ديگر بر داليل من اضافه ميكند كه براي رســيدن بــه چيزي كه در ســر دارم، تالش كنــم و مطمئنم كه موفق ميشوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.