دفاعيه دبيركل: از خوشحالترينها بودم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از آنجا كه تمام روزهاي پيش از صعود تيمملي را كيروش و اسدي به دعوا گذرانده بودنــد، تعجب نكرديم وقتي مرد پرتغالي ادعا كرد دو نفر از صعود به جام جهاني خوشــحال نشــدهاند. به خيالش يكي از اين دو نفر، دبيركل فدراســيون بوده. عليرضا اســدي اما در دفاعيهاش مقابل ادعاي ســرمربي تيمملي گفته كه در شب صعود به جام جهاني 2018 يكي از خوشحالترين ايرانيها بوده اســت: «من خودم براي صعود به جام جهاني در جنگ بودم و يك ســال تمام بهعنوان دبيركل در همه زمينهها زحمت كشيدم. بهعنوان شــخص اول اجرايي فدراســيون فوتبال اين همه زحمت كشيدم تا بچهها راحت باشــند و در شــب صعود، نتيجه آن را به خوبي لمس كردم. بعد از صعود هم جزو خوشحالترين آدمها بودم اما از بقيه خبر ندارم كه چه حالي داشــتهاند. اگر از صعود تيمملي ناراحت ميشــدم كه تا ســاعت 3 صبح با بچههايم در خيابان خوشحالي نميكردم.» ادعــاي كيروش درباره دبيركل وقتي جدي گرفته شــد كــه در ديدار با رييسجمهور، اســدي را در جمع مسووالن فدراســيون نديديم و شايعهها گفتند اختالف با ســرمربي پرتغالي، او را از حضور در اين جمع حذف كرده اســت. آقاي دبيركل اما غيبتش را جور ديگري توجيه كرده اســت: «اصال اينطور نيســت. اتفاقا من هم دعوت بودم و مســووالن پرســيده بودند كه چرا اســدي نيامده اما تاج و كفاشيان در جريان بودند كه همان روز مشكل كوچكي براي يكي از اعضاي خانوادهام به وجود آمد و او را به بيمارستان برده بودم. اين موضوع هيچ ارتباطي به حضور كيروش يا مخالفت او نداشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.