آن مرد با «كري» آمد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«بــا كمك هواداران، پرســپوليس را ميبرم.» اين نخســتين وعده منصوريــان به هواداراني بود كه در نخســتين تمرين دورهاش كرده بودند. پورحيدري ميگفت استقالل با هيچ بازيكني قرارداد ميلياردي نميبندد و پرســپوليس هم از دست دادن كنعانيزادگان را با افشاي درخواســت يك و نيم ميلياردي او توجيه كــرد. تاييد محروميت 6 ماهه سوشــا مكاني و درخواست هواداران پرسپوليس از مديران اين باشــگاه براي بازگرداندن طارمي ديگر خبرهاي مهم روز بود. بعد از مخالفت فدراســيون با واگذاري نفت به ملوان، دو مشتري تازه براي اين باشگاه پيدا شد و ديگر اتفاق هيجانانگيز، همگروه شدن تيمملي واليبال ايران با آرژانتين و والسكو بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.