از عرش به فرش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حكايــت دوناروما و ميــالن تعبيري اســت از همان مثل قديمي ســقوط از عرش به فرش؛ آن هم تنها در عرض دو ســال. همه چيز حكايــت از آن دارد كه دو طرف به پايان راه نزديك شدهاند. جان لوييجي دوناروما در ســال 2013 و در حالي كه 14 ســاله بود، بــا 250 هزار يورو به ميالن رفت. دو ســال را در آكادمي اين باشــگاه گذراند و در ســال 2015 در 15 ســالگي توســط فيليپو اينزاگي به تيم اصلي انتقال يافت و در يكــي از بازيهاي ليگ روي نيمكت نشســت. خيلي زود دروازهبان اول ميالن شــد امــا حاال تصميم به فروش او گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.