تكذيب شام 37 هزار يورويي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ليونل مســي كه تعطيــالت خود را در كنار دوســتان و خانوادهاش در ايبيســا پشت ســر ميگذارد، اين روزها با حاشيهاي تازه روبهرو شــده است. ديروز يك فهرســت بلندباال از وعده شــامي كه ليونل مســي، سســك فابرگاس و لوييس ســوارس به همراه دوســتان و خانوادههايشــان صرف كرده بودند، منتشر شد كه نشان ميداد اين ميهماني ســه نفره 37 هزار و 300 يورو- بــه پول ما 158 ميليون تومان- براي ستاره آرژانتيني آب خورده است. در توضيح اين عكس نوشــته شده بود كه در صورتحساب منتشر شده سفارش 27 پيتزا و 41 بطري نوشــيدني ديده ميشود و همين ادعا، مسي را به واكنش واداشت: «چه مزخرفاتي. چه شايعههايي راه مياندازند و جالب است كه خيلي از مردم هم اين شــايعهها را باور ميكنند.» بعد از واكنش ستاره آرژانتيني، خوئس سنترال كه عكس را منتشر كرده بود آن را از صفحه اينستاگرامش حذف كرد و با يك عذرخواهي نوشت: «اين خبر درست نبود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.