پول رضايتنامه شجاعيان از قراردادش كم شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دستيار سابق كیروش همه كاره تمرين استقالل

تحليل خريد ميلياردی استقالل از دريچه آمار و ارقام

شجاعیان هر 1168 دقیقه یک گل هر 778 دقیقه یک پاس گل نصيرزاده: چكها پاس نشود جلوی بازی شجاعيان را میگيريم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.